Avgifter och regler, VA

Roslagsvatten AB är ansvariga för den kommunala VA-anläggningen och det är Tekniska kontoret som ansvarar för drift och underhåll.

För att täcka de nödvändiga kostnader för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna betalar du, som fastighetsägare inom VA-anläggningens verksamhetsområde, avgifter enligt kommunens VA-taxa.

När du ansluter dig till den kommunala VA-anläggningen betalar du en anläggningsavgift och betalar sedan en årlig brukningsavgift.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen. Brukningsavgifterna finansierar även kapitalkostnader, investeringar och andra kostnader för den allmänna VA-anläggningen som inte täcks av anläggningsavgiften.

Brukningsavgiften innehåller två fasta och en rörlig avgift. De fasta årsavgifterna baseras på vilka vattentjänster du använder (vatten, spillvatten och dagvatten) samt en lägenhetsavgift. Har du exempelvis enbart en villa på din fastighet betalar du en lägenhetsavgift. Den rörliga avgiften beror på förbrukad vattenmängd.

 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Anläggningsavgiften behöver vara betald innan fastigheten kan anslutas.

Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp ser olika ut för olika fastigheter. För en standardfastighet bestäms avgiften utifrån:

  • Antal vattentjänster/ledningar som fastigheten har tillgång till (vatten-, spillvatten- och dagvattenledning)
  • Tomtytans storlek
  • Antal lägenhetsavgifter (1 lägenhetsavgift gäller från normalstor villa)

Andra faktorer som kan påverka avgiften är om fastigheten är en avstyckning eller om ny förbindelsepunkt (FP, servisen som binder samman kommunens ledningar i gatan med ledningarna på fastigheten) behöver upprättas.

 

Mer information

Mer information finns i kommunens ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, samt i VA-taxan för Ekerö kommun.