Ekokommun

Den frivilliga samarbetsföreningen Sveriges ekokommuner (SEkom) bildades på mitten av nittiotalet och Ekerö kommun är medlem sedan föreningen bildades. Det innebär att kommunen strävar mot långsiktiga hållbarhetsprinciper och deltar i ett nätverkssamarbete. Omkring 100 kommuner är medlemmar i föreningen.

Hållbarhetsprinciperna

De långsiktiga hållbarhetsprinciperna beskriver ett sluttillstånd - ett hållbart samhälle. Principerna för ett hållbart samhälle är att naturen inte utsätts för:

  • Systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
  • Systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
  • Systematisk undanträngning med fysiska metoder

Möjliga åtgärder

För att kunna uppnå de två första hållbarhetsprinciperna krävs i första hand förebyggande arbete såsom stärkt kemikalielagstiftning och styrning mot användning av förnybara resurser och minskad användning av icke förnybara resurser. Det är åtgärder som i huvudsak kan vidtas på en nationell eller europeisk beslutsnivå. Kommunen arbetar även med liknande åtgärder internt i den egna verksamheten. Ekerö kommun har större inflytande på den sista hållbarhetsprincipen, vilken företrädesvis hanteras i samband med översiktsplanearbetet.

Föreningen

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner. Föreningens vision är ett hållbart Sverige och utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Sveriges Ekokommuner är också ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel, genom bland annat seminarier, utbildningar och vår hemsida. För mer information läs mer på föreningens webbplats www.sekom.se.