Cisterner

Kontroll av oljecisterner m.m.

Ekerö kommun ingår till stora delar i Vattenskyddsområde för Östra Mälaren, se vår karta. Det innebär att cisterner som finns inom vattenskyddsområdet och har installerats före den 1 juli 2018 ska ha försetts med ett så kallat sekundärt skydd innan den 1 januri 2022. Det ska också finnas en tydlig informationsskylt som det står "vattenskyddsområde" på, vid påfyllningsröret.

Du kan hitta mer information i Naturvårdsverkets föreskrifter "om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagrin av brandfarliga vätskor och spilloljor", NFS 2017:5 där det finns bestämmelser om cisterner. Till exempel hittar du information om:

1. hantering av mer än 1 m3 diselolja, eldningsolja eller spillolja i cistern samt rör- eller slangledningar som är anslutna till denna som ligger helt eller delvis i mark, ovan mark (farmartankar) eller inomhus.
2. hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
3. återkommande kontroll av cisterner med rörledningar.
4. anmälningsplikt vid nyinstallation av cistern.
5. anmälningsplikt när cistern och rörledningar tagits ur bruk.

Om du planerar att installera en cistern så behöver vi få in din anmälan minst 4 veckor innan arbetet påbörjas. Både vid installation och vid återkommande kontroller ska besiktning utföras av en godkänd kontrollant.

Kontakta miljöenheten om du behöver mer iniformation eller om din oljetank har tagits ur bruk.

Anmälan av cistern

Anmälan av cistern ur bruk