Klimat

Det är i huvudsak människans växthusgasutsläpp till följd av förbränning av fossila bränslen som orsakar klimatförändringen. Målet på lång sikt är att övergå till ett energisystem som baseras på förnybara energiresurser, med andra ord ska fossila bränslen fasas ut från den svenska energiförsörjningen.

Att övergå till ett energisystem som baseras på förnybara energiresurser ger många vinster. Förutom begränsad klimatpåverkan reduceras miljö- och hälsoproblem relaterade till förbränning av fossila bränslen, exempelvis övergödning, försurning, marknära ozon, utsläpp av tungmetaller och flyktiga organiska ämnen. Förnybara energiresurser bidrar på sikt även till ökad energi- och leveranssäkerhet – en allt viktigare aspekt i samband med ökat energiberoende i samhället. I vardagen använder människan huvudsakligen energi till transporter, el och uppvärmning. Det är således inom dessa områden man främst kan reducera sin klimatpåverkan.

Transporter

Förnybara drivmedel utgjorde år 2013 cirka 7 % av drivmedelsanvändningen inom hela kommunen. Med målet om 100 % förnybara drivmedel återstår det, liksom i övriga Sverige, mycket arbete. Förnybara drivmedel är vätske- eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa eller restavfall. Förnybar el som används för transportändamål inkluderas också. Det finns fem bensinstationer i kommunen. På Munsö och Adelsö saknas idag tillgång till drivmedel. Tre av bensinstationerna erbjuder etanol (förnybart drivmedel). Gasnät eller offentliga laddstationer för elbilar saknas i kommunen. Vid Brommaplan finns tillgång till fordonsgas.

 El

Relevanta åtgärder för privatpersoner, verksamheter och offentlig förvaltning är att köpa förnybar el genom sitt elhandelsföretag. Den kommunala verksamheten har gjort ett aktivt val och köper sedan år 2010 in förnybar el till de kommunala verksamheterna (inkluderar ej AB Ekerö Bostäder). Genom kommunens energi- och klimatrådgivning kan privatpersoner, föreningar och verksamheter få information kring att köpa förnybar el av sitt elhandelsföretag, se Energirådgivning.

Enskilda, verksamheter eller en kommun kan även bidra till omställningen genom att producera förnybar el genom sol- eller vindenergi. Frågor kring egen elproduktion kan ställas till kommunens Energi- och klimatrådgivningen, se Energirådgivning.

 Uppvärmning

Att övergå till förnybar energi vid uppvärmning innebär i första hand att övergå till system som baseras på biobränsle – genom egen panna, ett gemensamt närvärmeverk eller ansluta sig till en stor fjärrvärmeanläggning. Vilka åtgärder som en fastighetsägare kan vidta påverkas av bostadens rådande värmesystem. Om övergång till biobränsle inte är aktuellt kan sjö-, jord- och bergvärmepumpar istället väljas. Värmepumpar drivs med el och innebär inte nödvändigtvis en övergång till förnybara energiresurser (se stycket om el ovan). För mer detaljerad information om uppvärmning, titta under fliken Energi.