Miljömål

Det senaste miljöprogrammet i Ekerö kommun avsåg åren 2006-2010 och har utgått. Sveriges miljömålssystem har sedan dess omstrukturerats på både en nationell och regional nivå vilket har försvårat för formulering av nya miljömål. Under år 2014 påbörjades arbetet med en miljöstrategi för Ekerö kommun.

Sveriges miljömålssystem

År 1999 fattade riksdagen beslut om ett antal miljökvalitetsmål som ska leda Sverige mot ett hållbart samhälle, samt för att ge en tydlig struktur för miljöarbe­tet. Det har utvecklats till det vi idag kallar miljömåls­systemet. Miljömålssystemet består av:

  • Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
  • Sexton miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
  • Etappmål som ska styra mot de samhällsföränd­ringar som behövs för att uppnå miljökvalitetsmå­len och generationsmålet.

Målen i systemet ger en långsiktig signal till alla sam­hällets aktörer om vad regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken och integreringen i andra politik­områden. I ett internationellt perspektiv är det svenska miljömålssystemet unikt. Arbetet involverar olika aktörer i hela samhället och kallas ibland för Sveriges största samarbetsprojekt. Besök miljömål.nu för mer information om Sveriges miljömålssystem.

Ny miljöstrategi

Den kommande miljöstrategin kommer att ha ett långsiktigt perspektiv. Målsättningen för miljöprogrammet kommer att vara att uppnå Sveriges miljömål, med andra ord att uppnå ett hållbart samhälle. Utformningen av den nya miljöstrategin kommer att anpassas till hur kommunen är organiserad och till gällande politiska beslut, samt till regionala, nationella, europeiska och internationella målsättningar.