Miljötillsyn

Miljöenheten miljötillsyn bedrivs i syfte att förebygga och undanröja nackdel för människors hälsa och miljön. Vi har kontinuerlig tillsyn över verksamheter såsom avloppsreningsverk, enskilda avlopp, bensinstationer, panncentraler, större lantbruk och djuranläggningar, småindustrier och andra verksamheter som kan ha miljöpåverkan.

Inspektioner sker både i förebyggande syfte och vid misstanke om olägenheter. Vid klagomålsärende uppmanar vi i första hand till dialog mellan berörda parter. Kvarstår problemet är ni välkomna att kontakta miljöenheten. Vi gör då en bedömning om klagomålet är befogat och handlägger i så fall ärendet med stöd av miljöbalken.

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Anmälnings- eller tillståndsplikt?

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Närmare 5000 företag i Sverige måste ha sådant tillstånd. Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälningspliktiga verksamheter (beteckningen C) ska anmälas till Miljönämnden i Ekerö kommun minst sex veckor innan verksamheten påbörjas. Det gäller även verksamheter som ändras, om förändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Avgifter och regler

Här finner du info om avgifter och taxor kring tillstånd och tillsyn inom miljöområdet.

Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden inklusive taxebilagor 1-3

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen