2016-12-07 Info

Angående Aftonbladets reportageserie ”Miljardnotan”

Tidningen Aftonbladet genomför nu en nationell granskning av kommunernas, landstingens och de statliga myndigheternas utbildnings- och planeringskonferenser samt representation.

Ekerö kommun ingår i denna granskning och har besvarat alla Aftonbladets frågor och lämnat ut samtliga efterfrågade dokument, kvitton mm. för åren 2012-2016. Vi har varit helt öppna, allt är korrekt redovisat och det finns inga oegentligheter i någon form. Det finns således heller ingen anledning för oss att tro att Aftonbladet har hittat något sådant.

Då vi kan se att Aftonbladet har en väldigt tydlig vinkel på denna granskning och därför inte kommer att publicera kommunens svar i sin helhet så finner vi det angeläget att presentera kommunens svar även i våra egna kanaler. Nedan följer därför några frågor och svar som syftar till att ge Ekerö kommuns syn på detta med ambitionen att ge både kommunens personal och kommunens invånare en mer nyanserad bild än den som förmodligen kommer att förmedlas av Aftonbladet.

Varför åker Ekerö kommuns personal på konferenser?

Att företag, organisationer, myndigheter och andra åker på konferens är i sig inget ovanligt. Det är något samtliga verksamheter planerar och budgeterar för varje år och är en naturlig del i kommunens ständiga förbättringsarbete.

Några av fördelarna med att vara på en konferens är att det blir lättare att fokusera på en specifik uppgift när man kommer iväg från ”vardagen”. Deltagarna får samtidigt tillfälle att knyta närmare band till varandra vilket utvecklar samarbetet och ger ett mervärde för personalen. Utbildnings- och planeringskonferenser är först och främst fyllda av arbete men självfallet uppfattas det också som effektivt och givande att ibland få åka iväg och arbeta under koncentrerade former.

Då vi är ansvariga för en skattefinansierad verksamhet är det självfallet extra viktigt för oss att konferenser och liknande präglas av måttfullhet.

Ekerö kommuns totala kostnader för utbildnings- och planeringskonferenser uppgår för granskningsåret 2015 till cirka 1,8 miljoner kronor i extern representation och 7,9 miljoner kronor rörande kurs och konferens varav nästan hälften utgörs av kompetenshöjning och fortbildning inom skola/förskola. Den totala kostnaden ska ställas i relation till att vi är cirka 1500 medarbetare fördelat på över 100 olika enheter.

Varför ska kommunen betala för ”aktiviteter” i samband med konferenser?
Det brukar vara givande om deltagarna erbjuds någon form av teambildande aktivitet mellan arbetspassen. Det är en del av arbetet och ska därför inte bekostas privat. Självklart ska även denna typ av inslag präglas av måttfullhet och ha en tydlig koppling till syftet med konferensen.

Vad har Ekerö kommun för riktlinjer när det gäller alkohol i samband med middagar på konferenser?
Ekerö kommuns riktlinje när det gäller alkohol till middagar vid konferenser är att måttfullhet ska iakttas. Vid exempelvis en konferens som pågår 2-3 dagar kan arbetsgivaren vid en av kvällarna stå för kostnaden för vin eller öl till maten. Mängden vin eller öl ska så klart hålla sig inom det som anses vara måttfullt vilket kan betyda 2-3 glas vin i samband med en middag. Den som vill dricka vin eller öl till middagen övriga dagar bekostar detta privat.

Gagnar syftet med konferenser medarbetare och i förlängningen kommunens invånare?
Vår övertygelse är att utbildnings- och planeringskonferenser är ett mycket viktigt inslag i kommunens verksamhetsutveckling. Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare där de anställda känner uppskattning och erbjuds fortbildning. Kan vi genom att vara en attraktiv arbetsgivare locka till oss och också behålla kompetent personal så gynnar det kommunens invånare.

Två konferenser som Aftonbladet har visat särskilt stort intresse kring är de som kommunens ledningsgrupp har genomfört efter de allmänna valen år 2010 och år 2014. Huvudsyftet med dessa två arbetskonferenser har varit att utifrån det nya politiska uppdraget planlägga kommunens samtliga verksamhetsmål för mandatperioden. Den här typen av konferenser har genomförts vart fjärde år och mot bakgrund de uppnådda resultaten och utslaget per person så tycker vi att kostnaderna har varit fullt rimliga.

Lars Hortlund
Kommundirektör

Kontakt:
Johan Elfver, Informationschef, Ekerö kommun 08-124 571 00