2015-10-27 Omsorg och hjälp | Info

Beredskap för tillfälliga boendeplatser för asylsökande och ankomstboende för ensamkommande barn.

Kommunstyrelsen beslutade idag enhälligt att ställa sig bakom tanken, att efter förfrågan från Migrationsverket eller Stockholms stad, använda Stenhamra förskolas gamla lokaler som tillfälliga boendeplatser för asylsökande och/eller ankomstboende för ensamkommande barn.

Ekerö kommun jobbar nu intensivt med att planera och förbereda inför ett öppnande av ett ankomstboende vilket bl.a. innefattar mindre anpassningar av lokalerna och förskolans gård, bemanningsfrågor samt dialog med omkringliggande verksamheter och berörda myndigheter.

Utöver att förbereda för att öppna ett ankomstboende så jobbar vi även, i nära samarbete med polisen, redan nu med säkerheten kring de aktuella lokalerna. Sedan en tid tillbaka har vi förstärkt väktarbevakningen i Stenhamra och vid en inflyttning i lokalerna kommer självfallet boendet att vara bemannat och bevakat dygnet runt.
Så snart vi har mer information kommer vi att publicera den informationen på kommunens webb- och FB-sida och för det fall det blir aktuellt med en inflyttning så kommer vi att kalla till ett informationsmöte för vårdnadshavare som har barn i Stenhamra förskola.

Bakgrund
Som tidigare informerats om har Ekerö kommun fått en förfrågan från Migrationsverket och Länsstyrelsen om vilka befintliga lokaler kommunen har som snabbt kan ställas om till tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Det rör sig inte om permanenta etableringar utan det handlar om tillfälliga boendeplatser som endast kommer att användas i ett akut läge då Migrationsverkets egna eller upphandlade boenden för tillfället är fullbelagda.

Människorna som eventuellt kommer att bo i dessa lokaler stannar i normalfallet mellan 48 och 72 timmar för att sedan flytta vidare till något av Migrationsverkets boenden. Så snart behovet av boendeplatser kan hanteras i Migrationsverkets egna lokaler så kommer de kommunala boendena "avaktiveras" tills dess att ett eventuellt nytt behov att nyttja dessa uppstår. Bedömningen från Migrationsverket är att de på sikt kommer att kunna hantera alla asylsökanden i sina egna eller upphandlade lokaler men just nu när trycket är som störst så hinner de inte med att starta/ upphandla nya boenden i den takt som skulle behövas.

Efter en inventering av kommunens lokaler kom kommunledningskontoret fram till att Stenhamra gamla förskola är den bäst lämpade lokalen för detta ändamål. Detta bygger på en samlad bedömning av lokalens lämplighet vad det gäller yta, placering och påverkan på befintliga verksamheter.

Utöver förfrågan om tillfälliga boendeplatser för asylsökande så har Stockholm stad, som på Migrationsverkets uppdrag är ankomstkommun för ensamkommande barn, kontaktat Ekerö kommun och bett om hjälp då stadens kapacitet inte längre räcker till avseende tillfälligt boende för ensamkommande barn. Stockholm har idag väldigt hårt tryck på sig och det kommer mellan 50 och 100 barn per dag till Stockholm central. Ett ankomstboende är det första stoppet för barnen efter att de har registrerats av Stockholms socialjour och kan liknas med tillfälliga boendeplatser asylsökande.