2016-02-11 Ekebyhovsskolan | Utbildning och barnomsorg | Info

Beslut om Ekebyhovsskolan i Barn- och utbildningsnämnden torsdag 11 februari.

På det extra sammanträdet torsdag den 11 februari har Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut i ärendet om Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö (BUN15/154).  Ärendet bordlades på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-02-02.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat följande:

  1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ekebyhovskolan från och med höstterminen 2016 ska vara en F-6 skola.
  2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever i Ekebyhovskolans nuvarande år 6, 7 och 8 flyttas till Tappströmskolan till höstterminen 2016.
  3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att göra en förstudie av ombyggnad av Ekebyhovskolan samt om- och utbyggnad av Sanduddens skola.
  4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förstudien finansieras av investeringsmedel i nämndens investeringsbudget för 2016 avsatta att möta behov av skollokaler i centrala Ekerö.
  5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna inriktningen i PM Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö.
  6. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att grundsärskolan och autismspårets lokalisering ska utredas ytterligare innan beslut fattas.
  7. Barn och Utbildningsförvaltningen verkar för att i möjligaste mån hålla samman klasserna vid flytten av årskurs 7-9 samt verka för att lärare/pedagoger i möjligaste mån följer med sina klasser till Tappströmsskolan.
  8. Nämnden ger kontoret i uppdrag att till nästa arbetsutskott presentera en processplan för hur kontoret ska implementera beslutet i dialog med berörda parter.

Vad handlar ärendet om?
Utifrån den byggbaserade befolkningsprognosen 2015 har en bedömning av skolkapacitet gjorts som understryker behovet av utökad skolkapacitet inom 4- 5 år. Möjligheterna att centralt i kommunen finna tomtmark lämplig att uppföra en ny grundskola som kan möta det ökande kapacitetsbehovet i centrala Ekerö har undersökts. Någon lämplig mark som uppfyller kraven på yta, kommunikationer med mera har varit svår att finna.

I stället har möjligheterna att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolor prövats. Mot den bakgrunden har kommunfullmäktige avsatt investeringsmedel för åren 2016 – 2020 för att möta behov av skollokaler i centrala Ekerö. För 2016 har avsatts 5 500 tkr, för 2017 38 000 tkr och 2018
244 000 tkr, samt för 2019 4 000 tkr. Totalt 291 500 tkr. 

Investeringsbeslutet avser Ekebyhovskolan, Tappströmskolan och Sanduddens skola. Ekebyhovskolan föreslås att från och med höstterminen vara en F-6 skola samt grundsärskola. Elever i nuvarande årskurserna 6,7 och 8 flyttas till Tappströmsskolan till höstterminen 2016. Det möjliggör mottagande av 3 paralleller i förskoleklass till höstterminen 2016 och underlättar inför de ombyggnader som är nödvändiga för att få ändamålsenliga lokaler för såväl förskoleklass, grundskola år 1 – 6 och grundsärskola.

Tappströmskolan utökas från höstterminen med ca 165 elever från Ekebyhovskolan i skolåren 7 – 9. Sanduddens skola föreslås bygga ut med permanenta lokaler för förskoleklass och grundskolan 1 – 6 med 2 paralleller samt grundskola 7 – 9 med 3 paralleller. De förslagna lokalförändringarna av Ekebyhovsskolan och Sanduddens skola som är beskrivna ovan bedöms kunna öka skolkapaciteten med omkring 500 platser. Förslagen behöver dock studeras vidare i en förstudie. Nämnden föreslås ge kontoret i uppdrag att genomföra en förstudie av de förslagna lokalförändringarna i dels Ekebyhovskolan och dels Sanduddens skola. Förstudien finansieras av investeringsmedel i nämndens investeringsbudget för 2016, avsatta att möta behov av skollokaler i centrala Ekerö.