2020-09-08 Utbildning och barnomsorg | Info

Blöjor i förskolan tillhandahålls av vårdnadshavare även fortsättningsvis

Vintern 2020 pågick en uppmärksammad diskussion kring huruvida blöjor ska ingå i maxtaxan/barnomsorgsavgiften eller ej. Detta efter en prövning av ansvaret i kammarrätten i Stockholm.

SKR (Stockholms kommuner och regioner) konstaterade dock under våren 2020 att det i dagsläget inte finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sina rutiner vad gäller vårdnadshavares ansvar för att själva handla in blöjor till sina barn i förskolan. Bland annat på grund av att kammarrättens dom inte är något prejudikat. Domen innebär därför inte i sig att kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i förskolorna.  

Barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun går efter de rekommendationer som kommer från SKR. Därför kommer Ekerö kommun inte ändra sina rutiner för detta, vilket betyder att blöjor även i fortsättningen kommer tillhandahållas av vårdnadshavare. 

Tolkningen av domen från SKR

Ekerö den 8 september 2020
Barn- och utbildningsförvaltningen, Ekerö kommun