2017-06-14 Utbildning och barnomsorg | Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Info

Bris och Ekerö i avtal om stöd till barn som flytt.

Ekerö kommun och Bris (Barnens Rätt i samhället) kommer att samarbeta för att stärka nyanlända och asylsökande barns psykiska hälsa. Målet är att förbättra barns och ungas psykosociala mående.

Bris och Ekerö kommun kommer tillsammans att erbjuda stödgrupper till barn som flytt och som har varit med om traumatiska händelser. Ångest, sömnsvårigheter, stresspåslag, påträngande minnen och koncentrationsproblem är symptom som många barn med erfarenhet av flykt har att hantera. I stödgrupperna får barnen lära sig mer om effekterna av att ha upplevt trauma och hur de kan hantera dem för att må bättre i sin vardag. I anslutning till grupperna utbildas också barnens omsorgspersoner om hur de bättre kan stötta barnen.

– Vi är glada för Ekerö kommuns engagemang för den här gruppen barn där många mår dåligt. Att få stöd att hantera sina erfarenheter är viktigt. Gruppen kan dessutom utgöra ett viktigt socialt stöd och nätverk, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Samarbetet är inom ramen för det nationella projektet Tillsammans för barn som flytt vilket också skapar möjligheter för kommuner till erfarenhetsutbyte över landet.

– Många kommuner funderar över hur man på bästa sätt kan arbeta för barn som flytt. Genom att delta i projektet finns möjlighet för att kunna utbyta erfarenheter med andra kommuner i landet, säger Magnus Jägerskog.

Till Ekerö kommun har cirka 140 barn kommit sedan hösten 2015 och Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare i Ekerö kommun, ser att behovet av stöd är stort:

– Vi ser ett behov att hjälpa barn- och ungdomar att bearbeta trauman som uppstått i samband med krig och flykt. De barn och ungdomar som kommit till Mälaröarna har visat en stor drivkraft att lära sig svenska, lyckas väl i skolan och att bli aktiva i föreningslivet, men flera är i behov av stöd för att må bra, säger Riccard Slettengren Badiali

- Bris gruppstödsmetod är därför ett välkommet inslag för att förbättra ungdomarnas psykosociala mående. Vår förhoppning är att projektet även kan synliggöra deras situation och bidra till att stärka barns rättigheter i Ekerö kommun. Vi ser mycket fram emot att samverka med Bris och hoppas att vi i samtal och praktik kan lära av varandras erfarenhet och kunskap, avslutar Riccard Slettengren Badiali.