2018-10-30 Bygga, bo och miljö | Info

Byggnadsnämnden beviljar inte bygglov för provisorisk parkering på grusfotbollsplanen vid Drottningholms skola

Vid Byggnadsnämndens sammanträde onsdagen den 24 oktober beslutade en enig nämnd att inte bevilja bygglov för en provisorisk parkering på grusfotbollsplanen vid Drottningholmskolan på fastigheten Rinkeby 1:2. Byggnadsnämnden meddelar i sitt beslut att sökanden inte kunnat påvisa att behovet är av tillfällig karaktär.

Generellt gäller att Byggnadsnämnden får bevilja en ansökan om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som är avsedd att pågå under en begränsad tid. Åtgärden måste ha en tillfällig karaktär och ansökan måste gälla ett tidsbegränsat bygglov. Den sökta åtgärden behöver också uppfylla något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för permanent bygglov. (Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 §)