2016-05-25 Info

Detaljplan för ny bussdepå i Enlunda fastställd av Mark- och miljööverdomstolen

Svea hovrätt - Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag 25 maj 2016 domslut och avslår överklagandena i ärendet om detaljplan för Enlunda bussdepå på del av fastigheten Troxhammar 1:2 m.fl. i Ekerö Kommun.

Mark- och miljööverdomstolens domslut
Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena.

Yrkanden i Mark- och miljööverdomstolen
Klagandena har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska upphäva Ekerö kommuns beslut att anta detaljplanen.

Ekerö kommun har bestritt klagandenas ändringsyrkanden och yrkat att mark- och miljööverdomstolen ska fastställa mark- och miljödomstolens dom.

Domslut i korthet
Vid en sammanvägning av omständigheterna i målet bedömer Mark- och miljööverdomstolen att möjligheten att genomföra en ombyggnation av korsningen har redovisats på ett sådant sätt att planen kan godtas. Det finns alltså inga skäl för att Mark- och miljööverdomstolen upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen på den grunden att trafikfrågorna inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt.

Vad gäller klagandens övriga invändningar mot detaljplanen delar Mark- och miljööverdomstolen underinstansernas bedömningar att dessa inte utgör skäl för att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Sammantaget finner alltså Mark- och miljööverdomstolen, vid en avvägning mellan motstående intressen, att kommunen har hållit sig inom det handlingsutrymme som de materiella bestämmelserna ger kommunen. Vad klagandena har anfört utgör alltså inte skäl för att upphäva detaljplanen och överklagandena ska därför avslås.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Vad handlar det om?
NY BUSSDEPÅ I ENLUNDA - Ekerö kommun tar fram en detaljplan för ny depå för SL-bussar. På depån ska upp till 80 bussar få plats och servas. Bussdepån ligger på södra Färingsö, intill korsningen Färentunavägen och Enlundavägen.

Vad är det som planeras?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för anläggandet av en bussdepå. När depån är färdig kommer verksamheten som idag ligger i Tappström att flytta till den nya depån. Den nya depån är också större än dagens, vilket möjliggör för framtida utökad kollektivtrafik i Ekerö kommun och till exempelvis Brommaplan.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för ny bussdepå i Enlunda