2017-11-01 Trafik och infrastruktur | Näringsliv och arbete | Info

Ekerö kommun bygger om färjeläget

Ekerö kommun bygger ett nytt kösystem till betalfärjan Jungfrusund - Slagsta samt nya gång- och cykelvägar och busshållplatser för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi bygger också en ny infartsparkering och en anslutande lokalgata. 

Förbättrad korsning Jungfrusundsvägen/Bryggavägen
Korsningen Jungfrusundsvägen/Bryggavägen kommer också att byggas om eftersom nuvarande korsning upplevs som mycket snäv i riktning mot färjan. 

Ombyggnationen klart våren 2018
Ombyggnationen kommer att pågå mellan november 2017 till och med april 2018. Framkomligheten kommer att påverkas under byggtiden då det endast kommer att finnas två kö körfält öppna för personbilstrafik medan de andra byggs om. Vi ber om överseende med de olägenheter som kan uppstå under byggtiden och ber samtliga trafikanter att planera sina resor med så god tidsmarginal som möjligt. 

Översiktsbild över området
Här är en översiktsbild över området som anger hur färjeläget ska förbättras. Klicka på bilden om du vill se alla detaljer på kartan.

Översiktsbild färjeläget