2018-02-21 Bygga, bo och miljö | Info

Ekerö kommun får 30 mkr för lokal klimatinvestering i närvärme.

Naturvårdsverket - Klimatklivet - logotyp

Naturvårdsverket beviljar Ekerö kommun klimatinvesteringsstöd med 30 mkr för åtgärden "Etablering av närvärme i Ekerö centrum" för att bland annat uppgradera äldre pelletsanläggningar mot mer miljövänliga alternativ i Ekerö centrum. Klimatklivet är en statlig satsning för att minska växthusgasutsläppen. Ambitionen är att satsningarna ska leda till att koldioxidutsläppen i Stockholms län ska minska med 140 000 ton per år.

Vem kan söka stödet?
Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.
I budgeten för 2018 utökas anslaget till klimatsmarta projekt i Klimatklivet till: 1,5 miljarder kronor 2018, 2 miljarder kronor 2019 och 3 miljarder kronor 2020. Budgeten för 2018 innebär en förlängning av Klimatklivet till 2023. Det innebär att Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår en bit in i 2023.
Pengar från Klimatklivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter.

Naturvårdsverket - Klimatklivet