2018-04-18 Kommun och politik | Info

Ekerö kommuns arkivarie Anneli Brattgård utsedd till expert i nationell utredning

Anneli Brattgård
Regeringen har beslutat om att utse vilka experter som ska ingå i utredningen ”Översyn av arkivområdet” och vår kollega Anneli Brattgård, Kommunarkivarie är en av dem. Biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar ska vara särskild utredare.

Faktaruta om utredningen
En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Utredningen ska överlämna sitt slutbetänkande till regeringen innan 18 november 2019

Utredaren och dess experter ska bland annat;

  • översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner,
  • se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till den utvecklingen som sker på området,
  • analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på Riksarkivets roll och uppgifter i förhållande till andra myndigheter och arkivaktörer för att undvika överlappning och för att, upprätthålla en god och säker informationshantering och för att möjliggöra en allsidig historiebeskrivning,
  • analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra arkivmyndigheter på kort och lång sikt av den offentliga förvaltningens övergång till digitala processer, och
  • analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att kunna tillgodose behov inom rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd för kulturarvet.