2015-10-06 Trafik | Trafik och infrastruktur | Info

Ekerö kommuns invändningar mot Stockholms läns landstings samrådsförslag till förändringar i SL:s busstrafik.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) skriver i sitt remissvar till Stockholms läns landsting att Ekerö kommun inte kan acceptera de omfattande förändringar som Stockholms läns landsting har föreslagit. Varierande avtalsformer gentemot operatörerna, får inte heller under några omständigheter prioriteras högre än trafikeringsbehovet i länet.

De förtroendevalda, såväl som tjänstemännen, verkar för Ekeröbornas bästa.
Det framstår inte på något sätt logiskt att Ekerö kommun – med vår bristfälliga infrastruktur och trafiktäthet – skulle omfattas av betydligt mer ingripande reduceringar i busstrafiken, än någon annan kommun i Stockholms län.

Det är därför mycket angeläget att Stockholms läns landsting – i samverkan med länets kommuner – fattar ett välavvägt beslut kring rubricerade kollektivtrafikfrågor, som påverkar så många människors vardag, likväl som främjar förändrade och mer klimatsmarta resmönster.

Om framkomligheten längs Ekerövägen påverkas negativt med anledning av Stockolms läns landstings förslag kan kapacitetsbristen komma att utgöra ett allvarligt hot mot bostadsplaneringen och arbetspendlingen till och från Ekerö kommun.

I Ekerö kommun direktpåverkas 19 stycken busslinjer av förslaget, där busstrafiken reduceras högst avsevärt eller utgår.  Stockholm söderort på verkas av 19 stycken busslinjer, men man bör komma ihåg att detta område även betjänas av tunnelbane- och pendeltågstrafik. Norrtälje kommun påverkas 15 stycken busslinjer. I sju av kommunerna i Stockholms län planeras inga förändringar i kollektivtrafiken. Stockholms län påverkas av omfattningsförändringar, i genomsnitt gällande 5 stycken busslinjer per kommun.

Vid den sammankomst om föreslagna förändringar i busstrafiken - som Stockholms läns landsting den 17 september hade bjudit berörda kommuner till – framkom att förefintliga avtalsformer till betydande del har legat till grund för urvalet av kommuner och busslinjer. Ekerö kommun kan inte acceptera att varierande juridiska möjligheter att frigöra ekonomiska medel åt Trafikförvaltningen, prioriteras högre än behovet av trafikförsörjning i länet. Detta sektorsansvar måste Stockholms läns landsting ta på största allvar, särskilt i mer glesbefolkade delar av länet som Ekerö kommun och Norrtälje kommun – där allmänna färdmedel sedan många år har varit en av de allra viktigaste förutsättningarna för boende, yrkesverksamma, skolungdom och besökare i kommunen att klara vardagsresandet.

Ett givet krav från Ekerö kommun, är att samtliga avtal med upphandlade trafikoperatörer i Stockholms län omförhandlas.

Här kan du läsa remissvaret från Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) i sin helhet.