2017-09-20 Avfall | Info

Grovavfallskampanjen lyfts ut ur avfallstaxan

Beslutet att avsluta grovavfallskampanjen i Ekerö kommun har lett till många frågor från medborgare. Ekerö kommunfullmäktige beslutade redan 22 november 2016 att inte fortsätta den årliga grovsophämtningen. Hämtningen har under åren varit en tidsbegränsad kampanj.

Grovavfallskampanjen skulle förbättra källsorteringen
Idén bakom kampanjen syftade till att förbättra källsorteringen men har utifrån kommunens bedömning tyvärr inte fungerat som det var tänkt. Istället för att sortera grovsoporna ställde många hushåll ut svarta sopsäckar där grovsoporna blandades med exempelvis elavfall.

Osorterat grovavfall eldades upp
Ekerö kommuns avfallsentreprenörer har inte möjlighet att sopsortera på plats, och det är svårt att sortera i efterhand, detta har lett till att alla sopor eldades upp. Detta går inte i linje med Ekerö kommuns vilja att förbättra källsorteringen. Därutöver är det också en ohållbar arbetsmiljö med risk för arbetsskador för de anställda som har arbetat med grovavfallskampanjen.

Få hushåll har använt sig av kampanjen  
Det har utifrån kommunens utredning varit endast cirka 1100 villahushåll (Ekerö kommun har cirka 12 000 hushåll) per år som har använt tjänsten. Om vi skulle förlängt kampanjen skulle Ekerö kommun ha behövt höja avfallstaxan för samtliga medborgare, även för dem som inte använder tjänsten. 

Hur gör jag som inte har tillgång till bil?
Ekerö kommun tar utifrån beslutet hänsyn till att alla inte har möjlighet att köra sina grovsopor till en återvinningscentral. Därför kommer alla fortsatt kunna beställa en hämtning vid tomtgränsen som kostar 600 kronor för de två första kubikmetrarna och därefter 300 kronor per kubikmeter. Tjänsten kommer med andra ord finnas kvar, men den lyfts ut ur avfallstaxan. Via den här länken kan du beställa hämtning av grovavfall.

Genom att lyfta grovsophämtningen ur avfallstaxan kan kommunen bistå med hämtning av grovsopor, behålla den nuvarande avfallstaxan och genom en effektiv källsortering främja ett långsiktigt hållbart samhälle.