2020-01-09 Utbildning och barnomsorg | Info

Information om handläggning av ansvar för blöjor

Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut i slutet av december att inte pröva en tidigare dom från Kammarrätten, kring att blöjor ska ingå i avgiften för förskolor och pedagogisk omsorg, så behöver Barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun utreda och förbereda för att förskolorna framöver eventuellt ska ta kostnaden för blöjorna, då vi i dagens läge tolkar lagtexten och skrivelserna som att blöjor ska tillhandahållas av vårdnadshavarna, precis som kläder, skor och annan basutrustning.

Avgifter och basutrustning
En kommun eller huvudman för en fristående förskola får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. Alla kommuner använder sig av maxtaxan idag. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Om en familj betalar den högsta tillåtna avgiften får verksamheten enligt skollagen inte ta ut någon mer avgift.

Det finns dock ingen skrivning i skollagen som säger vad som ingår i avgiften eller maxtaxan, men enligt förarbetena ska måltider alltid ingå i avgiften. Ingenting annat har dock varit nämnt; utan där har alla kommuner utom 18 stycken tolkat det som att kläder, skor, blöjor och annan basutrustning ska tillhandahållas av vårdnadshavarna.

Kammarrättens tolkning
Efter en tvist mellan Värmdö kommun och en fristående huvudman som kom frågan om blöjor skulle ingå i avgiften eller ej, upp till prövning i kammarrätten, som enligt en dom från i Stockholm 2019 kom fram till att även blöjor ingå i avgiften. Domen överklagades först till Högsta förvaltningsdomstolen, som i december meddelade att de inte kommer att pröva den. Det gör att kammarrättens dom står fast. Dock så är det fortfarande skrivningarna i skollagen som gäller, och domen har ännu inte lett till förändringar i dessa. Detta gör att det är lite oklart hur kommunerna ska förhålla sig till detta.

SKR- Sveriges kommuner och Regioner
Men- i och med det som nu fastställdes i slutet av december, så har SKR- Sveriges kommuner och Regioner, meddelat att man kommer bistå kommunerna med rekommendationer kring hur man ska förhålla sig i frågan. Vi kommer att avvakta dessa riktlinjer från SKR för att veta hur vi ska administrera detta på bästa sätt.

Vad händer nu?
Till dess att ett beslut är taget i nämnd är det vårdnadshavarna som fortsätter ta med och betala för blöjor.

Vi återkommer med uppdaterad information när vi vet mer om vad SKR rekommenderar samt när beslut i ärendet är taget.

Ekerö den 9 januari 2020
Barn- och utbildningsförvaltningen, Ekerö kommun