2020-03-17 Corona

Nya beslut och åtgärder i hantering av Corona-virus 2019-nCoV

Folkhälsomyndigheten höjer nu (2020-03-11) riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög. Region Stockholm har bytt inriktning. Generell smittspårning har avslutats och provtagning sker endast hos personer med luftvägssymtom inom den slutna sjukvården. Tydliga instruktioner om att alla som har någon form av luftvägsinfektion ska stanna hemma och undvika sociala sammanhang för att inte sprida eventuell smitta. Myndigheternas strategi är nu inriktad på att begränsa smittspridningstakten. Deras övergripande uppmaning är därmed:

"Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Har man symtom bör man stanna hemma, även vid en förkylning som normalt sett inte betraktas som ett hinder för att gå till skola och arbete eller delta i aktiviteter på fritiden. Extra försiktighet i nuläget kan bidra till att minska spridningens omfattning."

Ska du besöka kommunhuset?

Vi vill uppmana våra invånare som har symptom på luftvägsinfektion, som planerar att besöka Ekerö kommunhus, att kontakta Ekerö kommun via telefon 08-124 71 00 eller mejl info(at) ekero.se innan eventuellt besök.

Information från regeringen
Här kan du ta del av den senaste informationen från Regeringen 

Det här gör Ekerö kommun just nu.
Ekerö kommun planerar för att kunna upprätthålla kommunens verksamheter vid ett större personalbortfall. Vi vill minimera risken för smittspridning och samtidigt är det viktigt att behålla vår förmåga att leverera vårt viktiga samhällsuppdrag. Vår verksamhet och vårt utbud kan komma att förändras under en period, och vi ber om förståelse för att vi behöver göra prioriteringar. 

De senaste besluten och åtgärderna innebär i korthet att vi:

 • Går ut med en uppmaning till samtliga medarbetare i kommunen att stanna hemma om man är sjuk och att alla som är friska behövs på jobbet.

 • Går ut med information riktad till medarbetare inom skola, vård och omsorg som handlar om förberedelser för en minskning av personal och tillfälligt förändrade arbetssätt. 

 • Går ut med information till elever och vårdnadshavare i skola och förskola, där vi bland annat uppmanar samtliga barn och elever med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, att inte komma till förskola och skola.

 • Ber anhöriga att vara restriktiva med att besöka äldreboendena och vid besök använda de egna lägenheterna och inte de allmänna utrymmena. Vid symtom på luftvägsinfektion gäller besöksförbud på äldreboenden.

 • Inför stor restriktivitet för att ta emot externa leverantörer av tjänster eller produkter till boenden. 

 • Förbjuder föreningar och allmänhet att vistas i våra särskilda boenden för äldre.

 • Skjuter fram ett antal planerade evenemang inom ramen för verksamheterna inom Kultur- och fritidsförvaltningen. Lista kommer publiceras på webben.

 • Sätter upp affischer på alla kommunens verksamhetslokaler med information om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska tillträda lokalen.

 • Sätter upp affischer i kommunens verksamhetslokaler med information om vikten av handhygien etc.

 • Beställer extra noggrann städning av kommunens lokaler.

Som arbetsgivare gör vi dessutom följande:

 • Uppmanar medarbetare till restriktivitet i deltagande av resor, externa möten, konferenser, utbildningar och evenemang som inte bedöms kritiska utifrån verksamhetsbehov och demokratiska processer. Vi slutar inte att delta i planerade utbildningar överlag, men ser över möjligheten att skjuta fram utbildningstillfällen eller delta på distans. 

 • Uppmanar till restriktivitet i att genomföra aktiviteter som samlar många människor från olika håll, för att minska risken för smittspridning. Möten som sker i den ordinarie kärnverksamheten och som rör människor som ändå vistas tillsammans i vardagen ska dock fortsatt genomföras såsom arbetsplatsträffar, föräldramöten, vårdplaneringsmöten och liknande. En riskbedömning ska göras inför respektive aktivitet och ansvarig chef fattar beslut om genomförande. 

 • Följer som arbetsgivare 1177-Vårdguiden och Folkhälsomyndighetens råd att personer ska stanna hemma 2 dagar efter att de har blivit symtomfria. 

 • Uppmanar att hålla möten med externa parter på distans om det är möjligt.

Ekerö kommuns krisledning
Ekerö kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för samhällsspridning i Sverige som mycket hög. Ekerö kommun följer händelseutvecklingen och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. 

Ekerö kommuns krisledningsgrupp har befunnit sig i aktiverat läge sedan flera veckor. Kommunledningen följer Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguidens rekommendationer gällande coronaviruset. Samtliga medarbetare uppmanas vara uppmärksamma på sin egen hälsa och stanna hemma vid sjukdomssymptom. Krisledningsgruppen träffas kontinuerligt för statusuppdatering, informationsutbyte och riskbedömning samt samverkar med Länsstyrelsen (Samverkan Stockholmsregionen) kontinuerligt för lägesuppdatering samt inriktning och planering. 

Samtliga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen fortsätter att agera utifrån en enhetlig linje, baserat på behov som verksamheterna har och vad centrala myndigheter beslutar. Vi samverkar och delar tankar och förslag till tolkningar i syfte att säkerställa enhetlighet i länet, t.ex. avseende skolor, vård/omsorg samt arbetsgivarperspektiv. 

I dagsläget finns inga planer på att stänga förskolor- och skolor i Ekerö kommun. Om nya direktiv ges kommer information att ges. De förebyggande skyddsåtgärder Ekerö kommun vidtagit sedan tidigare är att upplysa alla om att vara noggrann med sin hygien för att undvika smittspridning. Vi har också skärpt städreglerna i samtliga skolor.

1177 - Vårdguiden - Informationsnummer 113 13.
Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (besök ej lokala vårdcentralen). Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. 

Har du frågor om coronviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Vad gäller för resenärer som besökt områden där smittspridning förekommer?
Utifrån en bedömning av utvecklingen kring smittspridning har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer för resenärer som vistats i områden där smittspridning konstaterats. Personer som har vistats i dessa områden bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.
För uppdaterad information kring vilka områden rekommendationerna gäller för, ska man besöka Folkhälsomyndighetens webbplats där frågor och svar och rekommendationer löpande uppdateras.

Undvik att bli smittad och att smitta andra
Som alltid vid risk för smitta gäller det att vara noggrann med sin hygien. Du bör därför följa de allmänt förebyggande åtgärder som finns för att förhindra smittspridning, vilket är att:

 • Hosta och nys i armvecket

 • Tvätta händerna med tvål och vatten

 • Använd handsprit

 • Undvik kontakt med misstänkt smittade

Om du är i behov av vård, ring 1177. Region Stockholm har beredskap för provtagning och vård ifall någon person skulle visa sig bära på det nya coronaviruset.

Så pratar du med barn om coronaviruset (länk till Krisinformation.se)

Hjälp oss gärna att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte obekräftad information!

Löpande information från myndigheter