2018-11-15 Utbildning och barnomsorg | Info

Inriktningsbeslut om nya Ekebyhovsskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 november om ett inriktningsbeslut avseende att ersätta befintliga skollokaler med att bygga en ny Ekebyhovsskola på Bryggavägen se aktuell plats nedan. (klickbar bild om du vill se den i ett större format)

Underlag för inriktningsbeslut om den nya Ekebyhovsskolan

Ekebyhovsskolan kommer även fortsättningsvis att drivas i kommunal regi. Målbilden att den nya skolan ska stå klar 2023. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett tre alternativ:

  1. Rivning av den befintliga skolan i två etapper med etappvis evakueringslösning.
  2. Rivning och evakuering av hela nuvarande skolan.
  3. Bygga en helt ny skola på annan plats och därefter flytta verksamheten till den nya skolan.

Förvaltningen förordar alternativ tre vilken kommer att påverka verksamheten minst. Här kan du ta del av mer information och tillhörande underlag för inriktningsbeslutet. 

Vad innebär ett inriktningsbeslut?
Ett inriktningsbeslut är inte ett slutgiltigt beslut om hur byggnationen ska ske och hur skolorna kommer att utformas. Det är ett beslut att låta tjänstemännen påbörja processen med en detaljplan och närmare granska vad som kan anses positivt och negativt med förslaget. 
Det ger oss också möjlighet att noga ta in förslag från och genomföra en förankringsprocess med berörda parter. På så vis kan vi presentera ett väl genomarbetat förslag som grundar sig i vad som efterfrågas av lärare och elever och vad som är mest kostnadseffektivt för kommunen.  

Kommande samrådsprocess
Vi kommer under samrådsprocessen Ekebyhovs nya skola inrätta en ”Labbhörna” för eleverna i Ekebyhovsskolan. Där kommer vi, utifrån inriktningsbeslutet i BUN, att ha en samrådsutställning med upphängda kapaskivor som beskriver att vi ska bygga en ny skola och att vi inbjuder eleverna till att vara med och tycka till om klassrum, skolmatsal, lekyta och gympasal. Därutöver ska vi ha öppet hus för vårdnadshavare och berörda om samrådet kring den nya skolan. 

Frågor och synpunkter
Har ni frågor eller synpunkter på inriktningsbeslutet är ni välkomna att skriva till Barn- och utbildningsförvaltningen på följande e-postadress: barnochutbildningsforvaltningen@ekero.se

Längre fram i processen är det planenheten som omhändertar frågor och synpunkter i planprocessen vilket vi kommer att informera er om inför det kommande samrådet