2018-12-13 Utbildning och barnomsorg | Info

Luftprovtagningen på särskolan i Ekebyhovsskolan klar.

Ekerö kommun har nu tagit del av den luftprovtagning som genomförts av särskolans lokaler. Resultatet är att luftproverna innehåller normala/låga halter av mögelsporer, emissioner från fukt-och mögelskador, emissioner från mattor, lim i golvkonstruktioner mm. 

När det gäller kemiska emissioner bedöms avvikande i fyra prover på grund av höga halter av glykoletrar. Dessa ämnen kan förekomma i städprodukter. Den totala mängden emissioner är dock låg det vill säga halterna är låga/normala. Det vill säga att samtliga mätningar är inom normala värden.

Slutsatsen av resultatet är att skolledningen avser att flytta tillbaka verksamheten i sina ordinarie lokaler under januari. Evakueringen har tyvärr påverkat och belastat verksamheten under hösten på ett negativt sätt vilket man beklagar. Samtidigt är det viktigt att skolledningen och fastighetskontoret undersöker inomhusmiljön noggrant när man upplever problem.

Enskilda individer kan uppvisa svårigheter av flera olika skäl. Det kan vara svårt att identifiera orsaker till detta men i kombination med statusrapporten från februari samt en del luktproblem var det rimligt att undersöka inomhusmiljön. Rapporten visar att inomhusmiljön inte utgör ett hinder för att bedriva undervisning i dessa lokaler.

Utifrån rapporten kommer skolledningen att vidta vissa åtgärder för att förbättra den upplevda inomhusmiljön samt att förebygga att problem uppstår:

  • Översyn av städrutiner samt städprodukter.
  • Ventilationen ska vara igång även under natten.
  • Eventuellt öka ventilationsflöden
  • Genomföra uppföljningar med exempelvis enkäter.
  • Tillsammans med fastighetskontoret se över drift och underhållsplanen för att undvika att problem uppstår. 
  • I ytterväggarna upptäcktes mikrobiella skador vilket innebär en latent risk och därför ska en uppföljning genomföras inom 5 år av inomhusmiljön (ny fördjupad provtagning). 

Här kan du läsa rapporten av provtagningen i sin helhet.