2018-04-10 Bygga, bo och miljö | Näringsliv och arbete | Info

Ny Översiktsplan för Ekerö kommun har vunnit laga kraft

Vy över Ekerö centrum

Översiktsplanen för Ekerö kommun antogs av Kommunfullmäktige den 6 mars 2018. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och beskriver kommunens utveckling till år 2030 med sikte på år 2050.

Genom översiktsplanen talar Ekerö kommun om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Ekerö kommun ska främja en ekologisk grundsyn, där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa. 
Ekerö kommun står inför en stor omvandling med tillväxt och inflyttning vilket innebär att vi inom en inte alltför avlägsen framtid går från att vara en utpräglad landsortskommun till en småstad.
Ekerö kommun eftersträvar en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling och ska kännetecknas av attraktiva livsmiljöer. Tillsammans med invånare, näringsliv, organisationer, föreningar, ungdomar och berörda myndigheter utvecklar vi Ekerö kommun till Vår vision om en småstad.


Läs mer om översiktsplanen.