2017-11-02 Info

Ny prislista på Ekeröleden from 1 januari 2018

Kommunstyrelsen har beslutat om att godkänna ny prislista för Ekeröleden som ska gälla från 1 januari 2018. Biljettpriserna på Ekeröleden har legat oförändrade sedan 2011 och det har därför varit angeläget att genomföra en översyn i syfte att få en tydligare struktur och samtidigt skapa förutsättningar för att Ekeröleden ska kunna bära sina egna kostnader. Ambitionen med det framtagna förslaget är en prislista som ger en total intäktshöjning på cirka 10 procent. Ekeröleden har länge dragits med stora underskott som kommunen har täckt. Färjerederiet har under åren gjort effektiviseringar och kostnadsbesparingar men för att möjliggöra att leden i framtiden ska kunna bära sina egna kostnader behöver även prislistan, vilken har varit oförändrad sedan 2011, justeras.

Ny prislista
I förslaget till ny prislista görs höjningar på mellan 4 procent och 21 procent. Genomgående i förslaget är att enkelbiljetter höjs mer medan ”klippkorten” får lägre höjningar. Klicka på bilden för att läsa prislistan i ett större format!

Ny prislista Ekeröleden

Rabatterat månadskort för pendlare
I rapporten ”Framtid för Ekeröleden” föreslogs att periodkortet 30 dagar skulle sättas till att motsvara 50 procents rabattering jämfört med en normal enkelbiljett. Detta skulle innebära en höjning på 380 kr vilket skulle slå hårt mot många resenärer som reser frekvent med färjan. I förslaget till ny prislista görs därför en betydligt lägre höjning, 130 kr. Detta ger ett nytt pris på 29 kr/resa vid pendling 20 dagar, det vill säga en höjning med 3 kr/resa jämfört nuvarande pris. En enkelbiljett föreslås höjas till 70 kr.
För att utjämna prisskillnaden på biljettyperna, periodkort 30 dagar och personbil 40 resor höjs den senare med endast 4 procent.

Fyra biljettkategorier tas bort
Utöver prisjusteringarna föreslås att 4 biljettkategorier tas bort och 1 ny införs. De som föreslås utgå är Släp 40 resor och MC 30 dagar då efterfrågan på dessa alternativ är ytterst liten.

Utgår gör även fotgängare/cyklister enkelresa och 30 dagar med anledning av förslaget om fritt resande för gångtrafikanter och cyklister. Kommunstyrelsens beslut om att införa fritt resande på Ekeröleden för gångtrafikanter och cyklister beror på att det blir för kostsamt för kommunen att kontrollera biljetter för enskilda resenärer.

Bil & släp ny biljettkategori
Den nya kategorin som föreslås är Bil & släp enkelresa då detta är något som efterfrågats av resenärerna.

Bakgrund
Ekerö kommun bedriver sedan 1993 färjetrafik på sträckan Jungfrusund-Slagsta, Ekeröleden. Trafikverket Färjerederi har sedan starten ansvarat för driften på uppdrag av Ekerö kommun. Trafiken har drivits med underskott de senaste åren och återkommande behov av underskottstäckning och den framtida Förbifart Stockholm har aktualiserat frågan om färjetrafikens framtid. Ekerö kommun och Trafikverket lät därför ÅF- infraplan utföra studien ”Framtid för Ekeröleden”, som klarlägger framtida förutsättningar avseende marknad och driftsekonomi.

Färjerederiet och kommunledningskontoret har gjort en gemensam översyn och tagit fram förslag till ny prislista som i ligger i linje med slutsatserna i rapporten ”Framtid för Ekeröleden”, med den skillnaden att periodkortet får en betydligt lägre höjning än rekommendationen i slutrapporten. Förslaget bedöms ändå som helhet ge en intäktsökning på cirka 10 procent. Det i kombination med det årliga driftbidraget på 1,5 miljoner kronor som utlovats från Trafikverket åren 2017 - 2019 gör att Ekeröleden kommer att kunna bära sina egna kostnader.