2017-01-25 Utbildning och barnomsorg | Info

Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem

Inkomsttaket har höjts för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem från 43 760 kr till 45 390 kr per månad för de kommuner som tillämpar maxtaxa. Det innebär att samtliga avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem har höjts från och med den 1 januari 2017.

Inkomsttaket kommer att indexeras varje år av Skolverket. 

Inkomst under 45 390 kr per månad

Om hushållets gemensamma inkomst understiger 45 390 kr per månad före skatt måste ni meddela kommunen inkomsten för att få rätt avgift under 2017. Detta gör ni genom att logga in på Självservice Barn och utbildning och registrera den inkomst hushållet har från och med den 1 januari 2017.

OBS! Senast den 5 februari behöver du ha registrerat uppgifterna med startdatum 1 januari.

Väljer ni att avstå från att registrera hushållets inkomster väljer ni också att acceptera den högsta avgiften.

Inkomst över 45 390 kr per månad

Om hushållets gemensamma inkomst överstiger 45 390 kr per månad före skatt behöver inte inkomsten registreras. Avgiften blir enligt reglerna för maxtaxan.