2019-03-08 Bygga, bo och miljö | Info

Status för Badhusprojektet vid Träkvistavallen

Badhusskylt

Kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2018 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att starta projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen och återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på uppförande av ett badhus. 

Vad händer just nu?
Ekerö kommuns Fastighetskontor ansvarar för att driva badhusprojektet. De jobbar för närvarande med att ta fram ett program för ett nytt badhus. Programmet ska bland annat beskriva vilka funktioner som ska finnas i badhuset. Det kan exempelvis röra storlek på bassänger, antal banor, utrustning och faciliteter för undervisning, lek och träning för att nämna några. 
Som utgångspunkt används de projekthandlingar som Kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Målbilden är att färdigställa programhandlingarna under våren som sedan Kommunfullmäktige kan fatta beslut om innan sommaren. 

Nästa steg
Efter beslut  om programmet blir nästa steg att påbörja arbetet med upphandling och projektering vilket beräknas starta under hösten 2019 och genomföras våren 2020. Byggnation kan preliminärt påbörjas under andra halvan av 2020 och badhuset beräknas stå klart för invigning i slutet av 2021.