2015-09-14 Omsorg och hjälp | Info

Rättelse om antalet nyanlända till Ekerö kommun

Ekerö kommun har begärt rättelse i en artikel publicerad av tidningen Aftonbladet lördag 12 september som gör gällande att Ekerö kommun under 2015 tagit emot 10 personer med permanent uppehållstillstånd. Det stämmer inte. Ekerö kommun har under 2015 hittills tagit emot 24 personer med permanent uppehållstillstånd. Avtalet med Länsstyrelsen säger 40 personer per år vilket Ekerö kommer att uppfylla. Under 2015 har Ekerö tagit emot 23 ensamkommande flyktingbarn. Enligt överenskommelsen med Migrationsverket ska vi ta emot 17 barn. Mycket sannolikt kan det bli fler barn då världsläget är som det är.

Myndigheter samarbetar kring flyktingsituationen
Länsstyrelsen har den senaste veckan genomfört regionala samverkanskonferenser för länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. Syftet är att samordna och utbyta information mellan myndigheterna så att arbetet blir så bra som möjligt. Ekerö kommun följer noggrant utvecklingen och de anvisningar kommunen får av Migrationsverket, Länsstyrelsen och övriga myndigheter.  

Överenskommelse om boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, ensamkommande barn och ensamkommande barn/ungdomar med permanent uppehållstillstånd
Ensamkommande är barn eller ungdom under 18 år som kommit till landet och sökt asyl och som inte har med sig förälder vid ankomsten eller någon annan legal vårdnadshavare i landet. Ekerö kommuns överenskommelse med Migrationsverket 2015 om mottagande av asylsökande ensamkommande barn avser 17 boendeplatser och 11 boendeplatser för barn/ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT). Kommunen ansvarar för mottagande, boende och omsorg upp till 21 år.

Så här fungerar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
Ekerö kommun tar emot 40 nyanlända per år för bosättning i kommunen fr.o.m. mars 2015 och tillsvidare. Med bosättning avses anordnande av bostäder för den eller de som anvisas till kommunen. Mottagandet gäller nyanlända i alla åldrar som beviljats permanent uppehållstillstånd.

Så här fungerar mottagandet av nyanlända invandrare

Personer med uppehållstillstånd
Myndigheter, kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Ansvaret gäller också deras anhöriga. 
Mottagandet innebär att ge särskilda stödinsatser till de personer som flyttat till en kommun under de första åren i Sverige. Personer som omfattas av mottagandet är flyktingar, skyddsbehövande eller med tillstånd på grund av synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter samt deras anhöriga. Länk till Migrationsverkets webbsida.

Länsstyrelsen träffar överenskommelser med kommuner
En kommun kan skriva en överenskommelse med staten om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, som skyddsbehövande eller av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, samt deras anhöriga. Överenskommelsen kan omfatta mottagande under ett eller flera år. Det är länsstyrelserna som träffar överenskommelser med kommunerna i respektive län om platser för mottagande. I överenskommelsen framgår hur många personer med uppehållstillstånd som kommunen ska ta emot under en viss tid. Länk till Länsstyrelsens webbsida.