2017-10-09 Bygga, bo och miljö

Samrådsunderlag Ekerö Strand vattenverksamhet

Samråd för planerad vattenverksamhet vid Ekerö Strand genomförs under september-oktober 2017. Samrådet sker genom skriftligt kommunikation enligt sändlista och underlag finns tillgängligt på kommunens hemsida.

En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den. Ny detaljplan för Ekerö strand, Tappsund 1:60 m.fl. Kommunen anlägger de allmänna platserna. Detaljplanen medger bl.a. anläggning av en ny strandpromenad som ansluter till befintligt promenadstråk längs kanalen, en ny dagvattendamm för att omhänderta dagvatten från det nya bostadsområdet, s.k. badbryggor samt en ny mindre småbåtshamn. Byggande i vattenområde och muddring är vattenverksamheter som kräver tillstånd enligt 11 kap 9§ miljöbalken.

Processen för tillståndsansökan om vattenverksamhet hos mark- och domstolen är följande:

detaljplanens olika steg i processen

I enlighet med miljöbalkens bestämmelser (6 kap 4§ MB) ska samråd hållas med de myndigheter och särskilt berörda, som kan komma att beröras av planerad  verksamhet, samt övriga intressenter. Samrådet syftar till att i ett tidigt skede inhämta synpunkter om planerad verksamhet. Dessa synpunkter kommer att tas med i kommande ansökningshandlingar. Dessa synpunkter kommer att tas med i kommande ansökningshandlingar.

Samrådsunderlaget skall användas som informationskälla och underlag under samrådet inför tillståndsansökan för vattenverksamhet inom berörda fastigheter. Samrådsunderlaget innehåller information om de planerade arbetenas lokalisering, omfattning, utformning samt förutsedd miljöpåverkan för planerad vattenverksamhet. En MKB är ett centralt dokument som utarbetas under tillståndsprocessen och kommer att bifogas ansökan om tillstånd enligt miljöbalkens 11:e kapitel. Dispositionen för detta samrådsunderlag följer i stort dispositionen för kommande MKB, men kommer att kompletteras med fördjupade studier avseende genomförandet och dess konsekvenser.