2020-03-31 Bygga, bo och miljö | Info

Slutrapport från medborgardialogen om Stenhamra är tillgänglig

Under december månad 2019, arrangerades fyra dialogtillfällen om detaljplanen för Stenhamra centrum. Till dialogen bjöd vi in privatpersoner, föreningsrepresentanter, affärsidkare, tjänstemän och förtroendevalda från Ekerö kommun.

Vid dialogen diskuterades de olika perspektiv som finns på hur Stenhamra centrum bäst kan utvecklas. Ambitionen med dialogen var att synliggöra alla perspektiv och att enas kring ett antal rekommendationer för detaljplanen.

Nu är sammanställningen av dialogen klar och den består av följande delar:

  • En slutrapport som sammanfattar den input som kom in under slutdialogen (7-8 december) samt beskriver dialogprocessen. Rapporten finns dels i en fullständig version och dels i en kortversion.  

  • En sammanställning av perspektivinsamlingen som genomfördes innan slutdialogen.

  • En sammanställning av frågor som ”parkerats” då de inte hör till själva detaljplanearbetet. Dessa presenteras tillsammans med svar från tjänstemän i berörda förvaltningar.

Ni kan ta del av alla dessa delar via följande länk: ttps://www.ekero.se/dialogstenhamrarapporter

Vad händer nu?
I den fortsatta detaljplaneprocessen kommer dialogens resultat att vägas samman med ekonomiska aspekter, lagstiftning, expertkunskap (sak- och yrkeskunskap) och därmed bli en del av beslutsunderlaget för den detaljplan som arbetas fram. Dialogens resultat kommer att kommenteras i samband detta.

Ett detaljplaneförslag beräknas vara klart under hösten 2020 och ska då ut på samråd. Samrådet ger er medborgare tillfälle att ta del av och lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.