2020-09-14 Info

Stockholmsenkäten 2020 - Ekerö kommun

Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomarnas alkohol-, tobak- och drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor med mera. Ekerös resultat visar att Ekeröungdomarna konsumerar något mindre alkohol och mer tobak men sticker tyvärr ut i statistiken på frågan om man provat narkotika.

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholms stad och genomförs sedan början av 2000-talet i de flesta av länets kommuner. Kommunerna finansierar sin egen datainsamling och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar. Syftet med enkäten är att ge underlag till beslut och planering av exempelvis drog- och brottsförebyggande insatser samt att: 

  • kartlägga elevernas drogvanor, brottsvanor, trygghet, hälsa med mera
  • ge underlag för forskning och utveckling
  • mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet.

Den senaste enkäten genomfördes våren 2020 och 23 av länets kommuner deltog (alla utom Huddinge, Norrtälje och Österåker). Mer än 24 000 ungdomar i 355 skolor besvarade enkäten. Svarsfrekvens för Ekerö 2020 är 74 procent (Sthlms län snitt 73%) vilket är ovanligt lågt. En försiktig tolkning kan vara effekterna av rådande Corona-pandemi. Antal svarande i årskurs nio på Ekerö var 256 elever varav 121 pojkar och 126 flickor samt nio övriga. Ekeröelever i årskurs 2 i gymnasiet svarade 197 elever varav 96 pojkar och 92 flickor. 

-        Även om de flesta av våra ungdomar inte har prövat narkotika, alkohol och tobak så måste vi fortsatt jobba såväl preventivt som med trygghetsskapande åtgärder för alla våra unga. Vi har under många år jobbat långsiktigt med ungdomsfrågor och preventionsarbete och dessa trygghetsskapande åtgärder är mycket viktiga för Ekeröalliansen. Flera av våra mål handlar om att skapa trygghet genom konkreta åtgärder bland såväl ungdomar som samhället i stort. Ekerö kommun ska vara en lugn och trygg plats för våra invånare. Trots att vi aldrig haft så många ungdomar hemma och ute som denna sommar har det varit betydligt lugnare både vad avser bråk och fylla bland ungdomar som skadegörelse och annan brottslighet jämfört med tidigare år och andra delar av länet.  Även socialtjänsten har ett ovanligt lågt antal fall rörande oro för barn och unga och skolan rapporterar en lugn och bra skolstart. Vår satsning på sommarpolare och fältassistenter, vuxenvandring och sommarjobb har varit lyckad. Ökad vuxennärvaro, som ett exempel av många, minskar risken för social oro och brott och ökar tryggheten framför allt för våra ungdomar, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun

Kommunfullmäktige fattade under våren beslut om att kommunen ska kunna använda sig av narkotikahundar i privat regi samt att fortsätta söka tillstånd till kameraövervakning och kommunala ordningsvakter vilket säkerhetsenheten arbetar med. Kommunen har under året reviderat den ANDT-policy* som gäller i kommunens alla skolor och förtydligat att man gör narkotikainsatser med narkotika-hund löpande och vilka regler som gäller elevernas skåp etc. Under hösten planeras insats med narkotikahund i privat regi i kommunen. Stockholm har alltid legat över riksgenomsnittet rörande andel unga som provat narkotika. Ekerö följer Stockholms siffror i denna del och har gjort så under många år. 

-        Det är viktigt att komma ihåg att de flesta ungdomar INTE har provat narkotika såväl i åk 9 som på gymnasiet och att siffrorna fluktuerar över tid. En årskull kan sticka ut ganska mycket ett år men över tid är det ganska lika. Det gäller hela landet. Det ligger ganska stadigt år från år vilket man ser i CAN´s mätningar. Vad gäller föregående mätning för Åk 9 kan vi se att pojkarna sjönk från 13% till 7% som provat narkotika. Det är samma generation från 2018 som hade 13% som nu har besvarat enkäten i Åk2 på gymnasiet och fortsätter ligga högt 2020 med 30%. Av det ser vi hur viktigt det är att göra tidiga insatser för den enskilde ungdomen tidigt i stadiet när man provar droger, säger Lena Törnblom-Löfquist, Samordningschef, Ekerö kommun. 

Att arbeta förebyggande med frågor om bland annat alkohol och narkotika (ANDTS), handlar för majoriteten av våra ungdomar om att vuxna ska kunna bemöta ungdomars attityder och argument och att erbjuda en attraktiv och trygg skola och fritid som alternativ till bejakande av normbrytande beteende. 

-        Vi vill särskilt uppmärksamma flickors situation då undersökningen tydligt visar att de, på flera områden, särskiljer sig från pojkarna i undersökningen. Flickor sticker ofta ut i det tysta och vi har haft flera riktade insatser och projekt med inriktning på flickors psykiska hälsa som ofta ligger till grund för normbrytande beteende inom ANDT frågor. Den här hösten planeras att genomföra en riktad kursverksamhet för flickor inom Ekerö kommuns kulturskola samt en informationsinsats till skolungdomar om ”gromning” och näthat eftersom flickor är väldigt utsatta inom området, avslutar Lena Törnblom-Löfquist, Samordningschef, Ekerö kommun.