2020-03-27 Omsorg och hjälp | Info | Corona

Tillfällig begränsning av vissa biståndsbedömda insatser med anledning av risk för smittspridning av Covid-19

För att minimera risk för smittspridning av Covid-19 har Ekerö kommuns krisledningsnämnd den 24 mars fattat beslut om tillfällig begränsning av vissa biståndsbedömda insatser samt den förenklade biståndshandläggningen av vissa serviceinsatser.

Besluten innebär att:

  • Från och med 2020-03-25 och tills vidare begränsas hemtjänstinsatsen inköp med följe. Det innebär att inköp ej genomförs med följe av den enskilde.

  • Från och med den 2020-03-25 och tills vidare stänger växelvårdplatserna på Söderströmsgården.

  • Från och med den 2020-03-25 och tills vidare görs växelvårdsplatserna på Söderströmsgården om till permanenta platser.

  • Från och med den 2020-03-25 och tills vidare begränsas den förenklade biståndshandläggningen av vissa serviceinsatser till att endast omfatta trygghetslarm.

Folkhälsomyndighetens senaste bedömning av risknivån för spridning av Covid-19 i Sverige är att risken för spridning av viruset är mycket hög. Folkhälsomyndigheten har med anledning av riskbedömningen utfärdat ett antal rekommendationer för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Personer som är 70 år och äldre rekommenderas att begränsa sina kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att personer över 70 år så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Den tillfälliga begränsningen av den förenklade biståndshandläggningen ger socialkontoret möjlighet att kunna frigöra resurser för att fokusera på frågor som uppkommer inom ramen för hanteringen av Covid-19. Begränsningen bedöms också medföra ett minskat utförande av serviceinsatser för befintliga hemtjänstutförare, de kan då i större utsträckning prioritera omvårdnadsinsatser.

För de personer som har befintliga biståndsbeslut kommer information meddelas genom personlig kontakt och bedömning av behov av eventuella alternativa insatser.