2017-04-19 Omsorg och hjälp | Info

Toppresultat för Ekerös äldreomsorg

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen Öppna jämförelser om äldreomsorgen i Sveriges kommuner där resultaten för samtliga kommuner jämförs.

På frågan om hur de äldre upplever Hemtjänst i sin helhet anger 96 % att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda. Detta resultat placerar Ekerö kommun på första plats i länet och på 20:e plats i Sverige.

Gällande Särskilt boende i sin helhet har 90 % svarat att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt boende. Detta är en ökning jämfört med 2015 års resultat och placerar Ekerö på första plats i länet och 25:e plats i hela landet.

I Ekerö kommun besvarades enkäten av totalt 287 personer; 203 med hemtjänst och 84 i särskilt boende för äldre. Samtliga hemtjänstutförare och särskilda boenden i Ekerö medverkade i undersökningen.

Mer om Öppna jämförelser
Hela rapporten finns att hämta här: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.9487.html

Socialnämnden tar upp socialkontorets sammanfattning för Ekerö kommun på sammanträdet 10 maj. Ärendet finns i sammanträdesportalen.