2017-06-09 Bygga, bo och miljö | Trafik och infrastruktur | Näringsliv och arbete | Info

Tyck till om Träkvista torg

Förslag till detaljplan för Träkvista torg

Stadsarkitektkontoret i Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Träkvista torg med omgivning. Syftet är att utveckla ett lokalt centrum. Genom en justering av Jungfrusundsvägens dragning frigörs mark och ett nytt läge för befintligt torg skapas i korsningen med Ekerövägen. Avsikten är att skapa en mötesplats med livsmedelshandel, bostäder samt utökade lokaler för mindre butiker intill en tillgänglig och trygg torgmiljö. I detaljplanen möjliggörs även för byggande av ett äldreboende.

Samråd
Under samrådstiden, 7 juni – 2 september 2017, finns samrådshandlingarna att ta del av i kommunhusets entré, Tappströmsvägen 2, samt på kommunens hemsida.

För berörda och andra intresserade kommer Stadsarkitektkontoret att ha Öppet hus den 14 juni och 19 juni 2017 i Wrangelska salen i Ekebyhovs slott. Kom in och ställ din fråga någon gång mellan kl 17.00- 19.00.

Välkommen!

Synpunkter
Skriftliga synpunkter ska senast 2 september 2017 , ha kommit in till: Ekerö kommun, Stadsarkitektkontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter kan även mejlas till stadsarkitektkontoret@ekero.se Ange dnr PLAN.1999.19

Upplysningar: Cecilia Narström, planarkitekt, Ekerö Direkt 08-124 57 100