2020-05-12 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg | Info | Unga mot jobb | Ung i ekerö

Ungdomstrygghetssatsning sommaren 2020

Ekerö kommuns krisledningsnämnd har idag fattat beslut om en satsning på trygghetsskapande sommarjobb för unga vuxna samt sommaraktiviteter och feriejobb för ungdomar. Nämnden beslutade att avsätta 500 000 kronor utöver ordinarie budget i syfte att skapa arbete och ökad trygghet för kommunens ungdomar.

Krisledningsnämnden beslut innebär att 400 000 kronor avsätts för att genomföra en ungdomstrygghetssatsning under sommaren 2020 genom att erbjuda unga vuxna (20–25 år) möjlighet att arbeta med kommunens ungdomar under sommaren i fritidsgårdarnas regi. Nämnden avsätter också 40 000 kronor till ungdomsaktiviteter samt omkostnader i samband med utbildning av sommarjobbarna. 

60 000 kronor satsas på ytterligare feriejobbsplatser för sju ungdomar födda 2002 - 2004. Några av de feriearbetande ungdomarna kommer under sommaren att jobba med de trygghetsskapande åtgärder som efterfrågats under den ungdomstrygghetsvandring som genomförts med kommunens högstadieelever under våren 2020. Exempel på åtgärder är slyröjning och uppfräschning av olika platser som upplevs som otrygga av ungdomarna.

Fritidsgården får genom satsningen ett utökat uppdrag att bedriva fritidsverksamhet under sommaren. Fritidsgården anställer ett par extra fritidsledare/fältarbetare på deltid och sex unga vuxna ”sommarpolare” på halvtid under tio veckor. Dessa arbetar under ledning av fritidsgårdens personal med fasta och mobila ungdomsaktiviteter och caféverksamheter för att på så sätt öka vuxennärvaron under kvällar och helger runt om i kommunen, något som också efterfrågats av våra ungdomar i olika undersökningar. Samarbete med Socialtjänstens fältarbetare sker på så sätt att dessa har träffpunkterna som utgångspunkt för sin uppsökande verksamhet och på så sätt får de möjlighet att snappa upp vad som är på gång bland ungdomarna och var de bäst behövs under sina pass. 

- Trygghetsfrågan är mycket viktig för Ekeröalliansen där flera av våra mål handlar om att skapa trygghet genom konkreta åtgärder bland såväl ungdomar som samhället i stort. Ekerö kommun ska vara en lugn och trygg plats för våra invånare. Ökad vuxennärvaro minskar risken för social oro och brott och ökar tryggheten framför allt för de unga, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun

Samverkan Stockholmsregionen/länsstyrelsen arbetar med en gemensam regional planering inför sommaren med anledning av Coronapandemin och de har identifierat risker bland annat rörande ungdomssituationen. Man räknar med att ungdomar i mycket högre grad än vanligt kommer att stanna hemma i regionen i sommar och man uppmanar kommunerna att rusta sig för den sociala oro man ser att detta kan komma att medföra. 

- Det här är ett viktigt beslut där Ekerö kommun agerar i ett tidigt skede. Vi har liksom övriga landet uppmärksammat att Coronakrisen tar sig uttryck bland våra ungdomar i form av att ungdomar ”hänger” ute i grupper i högre utsträckning än normalt. Vissa ungdomar far illa hemma, andra är rastlösa och söker sig ut från hemmet till andra ungdomar. Nyttjande av alkohol och droger riskerar leda till sämre konsekvenstänk och ökat riskbeteende med följdproblematik såsom social oro, våld, hot och skadegörelse samt ökad risk att unga rekryteras till kriminell verksamhet. Ökad vuxennärvaro minskar risken för brott och ökar tryggheten framför allt för de unga som inte normalt rör sig i den här miljön, säger Christina Hedberg, kommundirektör, Ekerö kommun.

Fler kommunala sommarjobb 2020
Kommunen har fått extra statsbidrag med anledning av Coronapandemin för att möjliggöra fler feriejobb till kommunens ungdomar. Detta tillsammans med kommunens egna prioriteringar har möjliggjort en dubblering av antalet feriejobbsplatser 2020. Sammanlagt har därmed 115 feriejobb hittills tagits fram inom kommunala verksamheter, hos kommunens underleverantör Svensk Markservice samt inom entreprenörssatsningen för ungdomar, Rookie startup. 

Med anledning av folkhälsomyndighetens restriktioner har det i år varit svårare att skapa kommunala feriejobb inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta samt inom förskolan. Kommunen har trots detta strävat efter att skapa så många feriejobbsplatser som möjligt. Bedömningen är att det finns möjlighet att skapa ytterligare sju ferieplatser. Genom denna satsning skapas alltså sommarjobb till totalt 130 av kommunens unga samtidigt som tryggheten kommer att öka för de ungdomar som stannar i kommunen under sommaren. 

För mer information, kontakta:
Johan Elfver,
Press- och näringslivschef, Ekerö kommun
Telefon: 073-660 40 92
E-post: johan.elfver(at)ekero.se