Allmän handling

Vad är en allmän handling?

En handling innehåller information av något slag. Vanligen är en handling ett pappersdokument, t.ex. brev, yttrande eller protokoll, men även e-post, video- eller bandupptagningar och information i datorer kan vara handlingar.

En handling är allmän eller inte allmän. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har inkommit till myndigheten eller har upprättats av myndigheten.

De handlingar som inte räknas som allmänna är t.ex. internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut. Skrivelser till förtroendevalda i deras egenskap av partiföreträdare eller till fackliga representanter som rör det fackliga arbetet på arbetsplatsen är inte heller allmänna handlingar.

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av.