Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i vår svenska demokrati och innebär att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Alla ska fritt kunna bilda sig åsikter, påverka utövningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen.

Offentlighetsprincipen ger dig insyn i kommunens verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser som skickats till eller från kommunen. Härigenom kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och  kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag.

Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet.

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga.