Överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning
Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen, kapitel 13. Laglighetsprövning innebär, som namnet antyder, att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av förvaltningsrätten i Stockholm.

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas genom laglighetsprövning. Vill man överklaga ett beslut, ska det ske skriftligt. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt. Överklagan ska skickas till förvaltningssrätten. Den ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla. 

Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om:

  • Det inte har tillkommit på lagligt sätt
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • Beslutet annars strider mot lag eller annan författning

Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten inte sätta ett annat beslut i dess ställe. 

Läs mer om laglihetsprövning på förvaltningsrättens hemsida.

Förvaltningsbesvär
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, som vanligtvis är länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut. Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen men lämnas eller skickas till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.

Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av det. Om det har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent, beslutar kommunen ett att avvisa det. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.


Kommunen är skyldig att tillsammans med själva beslutet också skicka upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.