Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400

Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400 utfärdades den 20 maj 2009. Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt särskilda bestämmelser om sekretess. Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda människors privata förhållanden, t.ex. inom socialtjänsten.

Sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, t.ex. socialnämnden, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt", så kanske ändå inte innehållet omfattas av sekretess. Kommunen får inte hemlighålla handlingar om det inte finns stöd för detta i lagen.

Om den myndighet du vänt dig till av någon anledning inte vill lämna ut en handling för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Myndigheten ska informera dig om hur du överklagar.