Ekonomi och budget

Ekonomi och budget

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter som invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på den skattesats som Kommunfullmäktige beslutar varje år. Eftersom staten har lagt ansvar på kommunerna för vissa verksamheter skjuter de till pengar i form av generella statsbidrag. Skatteintäkterna och de generella bidragen ingår i ett utjämningssystem mellan landets kommuner. Ekerö betalar till inkomstutjämningen och får pengar ur kostnadsutjämningen. Sedan 2008 får kommunerna en intäkt som bygger på förändringen av fastighetsavgifterna i kommunens bostadsbestånd.

Förutom skatteintäkterna och de intäkter som kommer från utjämningssystem och fastighetsavgift, delfinansieras vissa verksamheter med de avgifter som betalas av dem som använder just den tjänsten. Till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovavgifter och avgift för avfall (sophämtning). Det finns även ett flertal olika riktade statsbidrag som kommunens nämnder och förvaltningar kan söka nationellt för att helt eller delvis finansiera särskilt definierad kommunal verksamhet. Vissa av de riktade statsbidrag som kommunen då får är för obligatoriska uppdrag. Andra är för att finansiera olika satsningar eller utvecklingsprojekt. 

Kommunens samlade intäkter finansierar de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna. Utöver finansiering av den dagliga verksamhetens kostnader, ska intäkterna räcka till att betala för de räntekostnader vi har för banklån, , utgifter för investeringar i verksamhetslokaler och andra investeringar som skrivs av över flera år. Kommunens årliga resultat ska också vara positivt.

Ekonomi i balans

En kommuns ekonomi måste vara i balans. Det betyder att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Det gäller både när vi lägger budget och när vi läser av årets resultat. En balanserad ekonomi är, förutom att det är en förutsättning för sunda finanser, reglerat i lag. Om ett års kostnader skulle bli högre än intäkterna måste det underskottet hämtas hem de kommande åren.