Budget

Budgeten är en fördelning av de ekonomiska resurserna för att genomföra det kommunala uppdraget. Budgeten speglar den politiska styrningen och prioriteringen. Den totala intäktsramen i kommunen är den ekonomiska begränsningen för hur mycket verksamheten kan kosta, efter avsättning för räntekostnader och med vilket ekonomiskt resultat som beslutas.

När Kommunfullmäktige i november varje år beslutar om kommunens budget för kommande kalenderår, är det slutet på en process som inleds redan tidigt på året. Under våren framtas underlag för planeringen och i juni beslutar Kommunfullmäktige om direktiv för det fortsatta budgetarbetet i nämnder och i Kommunstyrelse.

Budget 2019 i korthet

• Verksamhetens nettokostnader är sammanlagt 1 664 miljoner kronor (bruttokostnaderna minskade med verksamhetsintäkterna). I Ekerö finns många barn och ungdomar. Det avspeglar sig bland annat även i budgeten för skola och förskola. Mer än halva budgeten styrs till Barn- och utbildningsnämnden.
• De finansiella kostnaderna – ränta på banklån och på pensioner – beräknas till 14,9 miljoner kronor och efter avdrag för finansiella intäkter är finansnettot 13 miljoner kronor.
• Den sammanlagda intäkten från skatter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift beräknas till 1 685 miljoner kronor.
• Årets resultat ska visa på ett överskott på 8,5 miljoner kronor. Det betyder 0,5 procent i positivt resultat.
• Investeringsbudgeten för de kommande åren är omfattande med fortsatta prioriteringar på ny- och ombyggnad av våra skolor och förskolor för att fler barn ska beredas plats och fortsatt förbättrad inne- och utemiljö. Det särskilda boendet Ekgården ska byggas om. Det sker en fortatt satsning på förbättrad energianvändning och tekniska installationer i verksamhetslokaler. Det sker även förbättringar vid våra badplatser, vid lekplatser och fortsatta åtgärder på olika fritidsanläggningar. Investeringsbudgeten är beräknad till mer än 200 miljoner kronor för 2019. Inriktningen för åren därefter är med ännu högre investeringsnivåer.

Mer om Ekerö kommuns budget finner du i dokument i högerspalten "Budget 2019 – sammanfattning av budet".
Så här fördelas verksamhetskostnaderna

(I procentuell fördelning av totalen)