Budget

Kommunens budget speglar den politiska styrningen av det kommunala uppdraget och de prioriteringar som beslutas av kommunens politiker.  Kommunens totala intäkter ska räcka till både verksamhetens kostnader och till att betala räntor. De summerade kostnaderna får inte vara högre än att det också blir ett bra plusresultat. Ju högre resultat desto mer egna pengar finns kvar för att betala på investeringar, i exempelvis verksamhetslokaler, och begränsar hur mycket nya lån som behövs.

När kommunfullmäktige i november varje år beslutar om kommunens budget för kommande kalenderår, är det slutet på en process som inleds redan tidigt på året. Under våren synliggörs de ekonomiska förutsättningarna och i juni beslutar kommunfullmäktige om vad som gäller för det fortsatta budgetarbetet i nämnder och i kommunstyrelse.

Budget 2020 i korthet

• 1 722 miljoner kronor finns för verksamhetens nettokostnader (bruttokostnaderna minskade med verksamhetsintäkterna). I Ekerö finns många barn och ungdomar. Det avspeglar sig bland annat även i budgeten för skola och förskola. Mer än halva budgeten styrs till barn- och utbildningsnämnden.
• De finansiella kostnaderna – ränta på banklån och på pensioner – beräknas till 14,5 miljoner kronor och efter avdrag för finansiella intäkter är nettot 12,7 miljoner kronor.
• Den totala intäkten från skatter och generella statsbidrag beräknas till 1 755 miljoner kronor.
• Årets resultat ska visa på ett överskott på 20,3 miljoner kronor. Det betyder 1,2 procent i positivt resultat och motsvarar det politiska målet om minst 1 procents resultat.
• Investeringsbudgeten för de kommande åren är omfattande med fortsatta prioriteringar på ny- och ombyggnad av våra skolor och förskolor för fortsatt förbättrad inne- och utemiljö och att det ska finnas plats för fler barn och unga när allt fler familjer flyttar in i kommunen. Det sker en fortsatt satsning på olika tekniska installationer och förbättrad energianvändning i verksamhetslokaler. Det finns en särskild budget för att det ska gå att montera solceller. Det sker även förbättringar vid våra badplatser, vid lekplatser och fortsatta åtgärder på olika fritidsanläggningar. Nu blir det också intensifierat arbete med att bygga badhuset. Investeringsbudgeten för år 2020 är beräknad till nästan 350 miljoner. Inriktningen för åren därefter är med ännu högre investeringsnivåer.

Mer om Ekerö kommuns budget finner du i dokument i högerspalten "Budget 2020 – sammanfattning av budet".
Så här fördelas verksamhetskostnaderna

(I procentuell fördelning av totalen)