Skattesats

Inkomstår 2020

Kommunalskatt Ekerö kommun:

Ekerö kommun   19,25
Region Stockholm
  12,08
Summa:    31,33

Begravningsavgift:

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en avgift för begravningsverksamheten.

Avgiftssatsen för år 2020 är 0,250. (År 2019 = 0,253)

Kyrkoavgift:

Adelsö-Munsö församling    0,935
Ekerö församling    0,935
Färingsö församling    0,985
Lovö församling    0,935

Kyrkoavgiften till Svenska Kyrkan via församlingarna är frivillig. På samma sätt kan du vara medlem i annat trossamfund som du betalar avgift till. Kyrkoavgiften 2020 är oförändrad jämfört med året innan.

Totalt

 Källa: Skatteverket

Kommunalskatt

En av grundstenarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket skatt som kommuninvånarna ska betala.

Ekerö kommunfullmäktige beslutar varje år hur om den kommunala skattesatsen inför nästkommande år. I Ekerö kommun är skattesatsen stabil. Den totala skattesatsen år 2020 för kommun och region Stockholm är oförändrad jämfört föregående år. Ekerö kommuns skattesats är 19:25 efter en skatteväxling 2016 med regionen på 0,02.

Senaste Ekerö kommun förändrade skatten var år 2002. Tidigare ändringar var så länge sedan att "ingen kommer ihåg när" det senast skedde med undantag för de skatteväxlingar som gjorts med landstinget, numer region Stockholm. Orsaken till dem är när ansvar för verksamheter förs över till kommunernas uppdrag.

Regionfullmäktige bestämmer hur stor regionskatt som tas ut av invånarna i Stockholms län.

Public service-avgift

Den 1 januari 2019 ersattes radio- och tv-avgiften till Radiontjänst med en individuell public service-avgift. Public service-avgiften ska betalas av alla som bor i Sverige, som ska betala skatt här och som har fyllt 18 år den 1 januari 2019. Även vissa som bor utomlands ska betala avgiften. Du ska betala avgiften oavsett om du har en tv eller inte och den dras direkt med din skatt. Första deklarationen som avgiften syns på är deklarationen 2020, alltså deklarationen för inkomståret 2019. I beskedet om slutlig skatt 2020 ser du din slutliga public service-avgift.

Källa: Skatteverket

Definitioner och förklaringar

I kommunalskatten ingår såväl den primärkommunala skatten som nregionens. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer.

Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare vid taxeringsårets ingång. Den genomsnittliga skattesatsen, medelskattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Skattesatsen uttrycktes tidigare som kronor och ören per skattekrona. Detta tal är detsamma som från och med år 2015 uttrycks i form av ett procenttal. Källa: SCB

Begravningsavgiften betalas via skattsedeln. Beloppet baseras på inkomst. Från och med den 1 januari 2017 är det en gemensam begravningsavgiftssats för alla som bor inom de områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Kammarkollegiet bestämmer avgiftens storlek för alla som ska betala begravningsavgiften, förutom för dem som bor i Stockholm och Tranås kommuner. Där är det kommunerna som bestämmer avgiftens storlek.

 

Källor: Skatteverket, Svenskakyrkan och Kammarkollegiet