Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) och ha de närmaste inseendet över byggnadsverksamheten.

Byggnadsnämndens uppgifter är att

  • Följa inriktning av utbyggnadsområden och utbyggnadstakt som anges i översiktsplanen, samt detaljerade riktlinjer för lokalisering av bebyggelseutformning. 
  • Utarbeta och hantera detaljplaner och områdesbestämmelser av nämnden. Kommunstyrelsen initierar och hanterar strategiska detaljplaner.
  • Svara för och samordna mätning och kartförsörjning för kommunens verksamheter
  • Vara remissorgan åt och biträder kommunstyrelsen vid översiktlig fysisk planering och i frågor om landskapsbild och grustäkter.
  • Svara för belägenhetsadressering och namnsättning av vägar och allmänna platser samt ärenden som berör fastighetsbildningslagen.
  • Beträffande bostadsförsörjningen svarar nämnden för kommunens insatser för individuell anpassning av lägenheter. Nämnden svarar för trafiknämndsfrågor, verkar för bättre trafiksäkerhet och medverkar i kommunens trafikplanering.
  • Beträffande strandskydd ska nämnden fullgöra uppgifter enligt miljöbalken och svara för prövning av ärenden om dispens från strandskyddsreglerna och för tillsynen över att reglerna om strandskydd efterlevs.

Byggnadsnämnden har ett så kallat presidium, vilket är den ordförandegrupp som finns, som leder nämndens arbete.

Så här ser byggnadsnämndens presidium ut i dag: Arnulf Langet (M) ordförande, Johan Forsman (C) 1:e vice ordförande, Fredrik Sirberg (S) 2:e vice ordförande.