Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet samt har ansvar för samordning av ungdomsfrågor i kommunen. Det innebär att nämnden är ansvarig för kulturskola, bibliotek, fritidsgårdar, samt stöder det arbete som föreningslivet bedriver inom kultur och fritid.

Nämnden har också ett uppdrag att bevaka tillgången till lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsändamål, ansvara för kommunens konstsamling och offentlig utsmyckning samt Ekebyhovs slott och kommunens kulturmiljöarbete.

Kultur- och fritidsnämnden är en förvaltningsnämnd som bestämmer mål, budget och inriktning för verksamheten. Nämnden ansvarar för att bedriva kulturskola, bibliotek, utställnings- och programverksamhet, fritidsgård samt Ekebyhovs slott. Nämnden har också avtal med enskilda utförare.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet styrs i tillämpliga delar av kommunfullmäktiges övergripande mål. En väsentlig del i inriktningen för arbetet med kultur och fritid utgår från kulturstrategin som är tagen av kommunfullmäktige. Därutöver styrs nämnden av en rad andra policydokument som kommunfullmäktige tagit; de ungdomspolitiska målen, riktlinjer för kommunens arbete med idrott och fysisk aktivitet samt biblioteksplanen.

Kultur- och fritidsnämnden har antagit sex mål som svarar mot de övergripande målen och riktlinjerna från kommunfullmäktige:

  • Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteksverksamhet.
  • Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.
  • Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.
  • Medborgare, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.
  • Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.
  • Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.