Miljönämnden

Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel.

Nämnden har till uppgift att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen inom en rad områden. Verksamheten regleras främst genom miljöbalken och livsmedelslagen, men även av alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Tillsyn bedrivs dels i förebyggande syfte genom rådgivning och deltagande i planering, dels i form av inspektioner, provtagningar, mätningar och inventeringar.

Förutom tillsynen prövar nämnden också ett stort antal ansökningar om tillstånd och anmälningar om bedrivande av olika typer av miljöfarlig eller hälsostörande verksamhet, livsmedelsverksamheter, serveringstillstånd m.m.

Miljönämndens mål

Nämndens mål är av övergripande karaktär. Till målen finns ett antal indikatorer som mäts för att bedöma måluppfyllelsen.

  1. Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet.
  2. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.
  3. Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.
  4. Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.
  5. Giftfri vardag för barn
  6. Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.      Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.