Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och lokaler, parker, allmänna platsmark, renhållningsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar.

Nämnden ansvarar även för att:

  • inom ramen för investeringsbudget ansvara för ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter och anläggningar.
  • upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet.
  • se till att underhållsplaner upprättas och följs för kommunens fastigheter och lokaler, kommunens gator, vägar, allmänna platser, parker, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar.
  • besluta i ärende om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för kommunens renhållningsverksamhet.
  • vara kommunens representant gentemot vägföreningarna.
  • inhyrning och uthyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov.
  • svara för uthyrning och taxesättning av allmän platsmark samt svara för uthyrning av torgplatser.
  • Vill du veta mer om Tekniska nämndens uppgifter, ansvar, rapporterings-skyldighet och arbetsformer kan du läsa reglementet som finns länkat här.