Oppositionsrådet Hanna Svensson

Hanna Svensson Oppositionsråd

Hanna Svensson (S) Oppositionsråd - foto: Charlotte Rückl

Oppositionsrådet är en av de två heltidsanställda politikerna i kommunen. Hanna Svensson (S), som även är Kommunstyrelsens 2: vice ordförande, tillträdde som Oppositionsråd 1 maj 2015.

Om Hanna Svensson (S)
Under våren 2015 fick jag förtroendet att bli heltidspolitiker på heltid i Ekerö kommun. Det känns både hedrande och utmanande. Jag har bott i Ekerö kommun i drygt 10 år. De första åren i kommunen arbetade jag på Färingsöanstalten men sedan 2006 har jag arbetat med politik i olika former. Jag uppskattar möjligheten som Ekerö ger, att bo mitt i naturen och Mälaren, men ändå känna närheten till staden.

Som oppositionsråd vill jag tillföra nya perspektiv till majoritetens förda politik och driva på för att alla Ekeröbors intressen och behov ska tillgodoses. Familjer, äldre och företag ska känna att det är attraktivt och enkelt att bo och verka i Ekerö kommun. Vi vill utveckla Ekerö och skapa nya mötesplatser, inte begränsa oss i tanken att alla vill in till Stockholm, utan ta till vara de tillgångar vi har i kommunen och satsa mer på att möjliggöra en aktiv fritid för alla, unga som gamla. Jag har tidigare varit ledamot i kommunstyrelsen, gruppledare och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt suttit i kommunfullmäktige.

Ekerö är en del av en växande Stockholmsregion och det är viktigt att vi som kommun följer med i den utveckling som sker. När vägen från Bromma breddas och Förbifarten står färdig kommer Ekerö att ha goda förutsättningar att gå från att vara en landsortskommun till en aktiv och levande småstad. Men för att det ska bli verklighet behöver vi ha en mer blandad bebyggelse där flerfamiljshus med hyresrätter ges möjlighet att växa fram. Med ett större befolkningsunderlag ges förutsättningar att bygga ut samhällsservice, företagsamhet och kollektivtrafik.

Socialdemokraterna i Ekerö har tre huvudfrågor som jag kommer att lägga ner mycket av min tid och mitt engagemang på.

  • Det handlar om att våra barn i Ekerö måste få en bättre arbetsmiljö i förskolor och skolor. Både när det gäller lokalernas utformning och skick, men även gruppstorlek och personalens förutsättningar att utvecklas och ha de bästa pedagogiska redskapen.
  • Trafiksituationen, även om det sker mycket och rätt beslut har fattats dröjer det många år innan köerna till och från Bromma kommer att kortas om vi inte får fram fler åtgärder för att minska köerna. Utökad kollektivtrafik, tillgängliga infartsparkeringar och andra främjande insatser för att förbättra framkomligheten är nödvändiga.
  • Få fart på bostadsbyggandet. För att fler ska kunna välja att bo i och bo kvar i Ekerö även för äldre som vill flytta från den stora villan, efter en separation, eller när det är dags att flytta hemifrån måste fler lägenheter byggas. Med tydliga planer på ett utökat byggande står vi också starkare i förhandlingarna med trafikverket och SL när det gäller både vägbyggen, kollektivtrafik och färjetrafiken.

Tillsammans med ditt stöd som medborgare hoppas jag att vi i framtiden kan genomföra våra idéer. Fram till dess är jag inriktad på att föra en tydlig socialdemokratisk politik.

Följ Oppositionsrådet Hanna Svensson via Facebook!