Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgifter är att

  • Förbereda de ärenden som ska tas upp i Kommunfullmäktige.
  • Ansvara för att Kommunfullmäktiges beslut genomförs.
  • Leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.
  • Svara för köp och försäljning av mark, det vill säga exploateringsverksamhet, och översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism samt information och marknadsföring av kommunen.
  • Se till att hela kommunens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden, vanligtvis en tisdag med start kl. 18.00. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.