Överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd, i Ekerö kommun har vi en överförmyndare. Överförmyndaren är en myndighet vars främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode mäns uppdrag.

Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för den enskilde och se till att den som inte själv kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person har ett så bra liv som möjligt.

Överförmyndarens uppgifter är bland annat:

Att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förordnade förmyndare. Syftet med tillsynen är    att kontrollera att ställföreträdarna utför sina uppdrag till huvudmännen/barnens bästa och på ett sätt som överensstämmer med uppdraget och tillämpliga lagregler.

Att utöva tillsyn över föräldrars förvaltning av barns tillgångar. Tillsynen utövas främst genom granskning av de redovisningshandlingar som föräldrar i vissa fall har att inkomma med men vi granskar även exempelvis arvskiften och gåvor. Syftet med tillsynen är att säkerställa att barns medel inte används till annat än vad de får användas till.

Att regelbundet lämplighetspröva ställföreträdare och byta ut de som inte längre är lämpliga.

Att yttra sig till domstol rörande anordnande och upphörande av godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskap.

Att utreda behov av godmanskap och förvaltarskap.

Att ansöka till tingsrätten när det finns behov av godmanskap, förvaltarskap eller vissa förmynderskap.

Att besluta om anordnande och upphörande av vissa begränsade godmanskap.

Att samtycka till ansökningar från ställföreträdare för vissa typer av åtgärder eller rättshandlingar inom uppdragen. Exempelvis kan det röra sig om uttag av medel från överförmyndarspärrat konto, köp och försäljning av fast egendom eller bostadsrätt, arvskiften med mera.

Att informera huvudmän, ställföreträdare, anhöriga, vårdpersonal med flera, om de områden som faller under vår tillsyn.