Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

I Ekerö finns det kommunala rådet för funktionshindersfrågor som har till uppgift att följa och påverka frågor som rör funktionsnedsatta i kommunen.

Det kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) har inrättats av Kommunstyrelsen och har en rådgivande och informerande funktion. Rådet fungerar också som remissinstans till nämnderna i ärenden där synpunkter ur ett funktionsnedsättningsperspektiv behöver inhämtas.

Syftet med rådet är att

  • möjliggöra dialog mellan förtroendevalda politiker och representanter ur föreningarna
  • rådet verkar för att funktionshindrades synpunkter och erfarenheter beaktas i den kommunala planeringen
  • rådet kan i Kommunstyrelsen informera kring frågor som rör funktionshindrade
  • rådet kan vara remissorgan i frågor som rör personer med funktionshinder

Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser 7 politiskt valda ledamöter till KRF. Kommunens representerade organisationer utser 7 egna representanter.

Rådet sammanträder 4 gånger per år. Extra sammanträde kan hållas om särskilda skäl föreligger.