Näringslivsrådet

Näringslivsrådet har inrättats av kommunstyrelsen och har en rådgivande och informerande funktion.

Näringslivsrådet bildades år 1999 och är ett forum för dialog och diskussion om kommunens och det lokala näringslivets utveckling. En viktig uppgift är att samverka för att åstadkomma ett så bra företagsklimat som möjligt.

Syftet med rådet är att

  • möjliggöra dialog mellan förtroendevalda politiker och representanter ur näringslivet
  • rådet verkar för ett positivt företagsklimat inom Ekerö kommun 
  • rådet arbetar för att öka intresset för Ekerö som etableringsort 
  • rådet verkar för att näringslivets synpunkter och erfarenheter beaktas i den kommunala planeringen 
  • rådet ska vara ett forum för dialog och en plattform för frågor där näringslivet och kommunen samverkar 
  • vara remissorgan i frågor som rör näringslivet i Ekerö kommun 

Kommunstyrelsen utser de förtroendevalda representanterna i rådet samt ordförande. Därutöver ingår max 7 representanter från näringslivet.

Näringslivsrådet sammanträder 4 gånger per år. Ett extra sammanträde kan hållas om särskilda skäl föreligger.

möjliggöra dialog mellan förtroendevalda politiker och representanter ur föreningarna • rådet verkar för att funktionshindrades synpunkter och erfarenheter beaktas i den kommunala planeringen • rådet kan i Kommunstyrelsen informera kring frågor som rör funktionshindrade • rådet kan vara remissorgan i frågor som rör personer med funktionshinder